x
Xin chúc mừng! Chào mừng bạn đến với nền tảng duy nhất 100% dành riêng cho tiếng Pháp. Tất cả các buổi dạy kèm được thực hiện bởi Người nói tiếng Pháp bản địa

Điều khoản dịch vụ và điều kiện


Chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Điều kiện

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi OFRENCH.COM (Trang web trực tuyến), bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối quyền truy cập và việc bạn sử dụng trang web OFRENCH.COM. Bằng cách sử dụng OFRENCH.COM, bạn cũng chấp nhận các điều khoản của chúng tôi Chính sách về quyền riêng tư . Các điều khoản và điều kiện sẽ cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ofbler, (Chủ sở hữu chủ sở hữu) của OFRENCH.COM đối với các Dịch vụ được cung cấp thông qua trang web và sẽ bị ràng buộc trong mọi trường hợp.

Dịch vụ của chúng tôi - để giúp bạn hiểu những gì mong đợi từ chúng tôi

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi OFRENCH.COM (Trang web trực tuyến), bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối quyền truy cập và việc bạn sử dụng trang web OFRENCH.COM. Bằng cách sử dụng OFRENCH.COM, bạn cũng chấp nhận các điều khoản của chúng tôi Chính sách về quyền riêng tư . Các điều khoản và điều kiện sẽ cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ofbler, (Chủ sở hữu chủ sở hữu) của OFRENCH.COM đối với các Dịch vụ được cung cấp thông qua trang web và sẽ bị ràng buộc trong mọi trường hợp.

Điều khoản chung - tất cả người dùng

Thỏa thuận này có thể được thay đổi theo quyết định của chúng tôi bất cứ lúc nào và nó luôn luôn là trách nhiệm của Người dùng để đảm bảo rằng họ nhận thức đầy đủ các điều khoản và điều kiện sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng trang web OFRENCH.COM sẽ được coi là cấu thành sự chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào của các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Để sử dụng (các) Dịch vụ do OFRENCH.COM cung cấp, cả Giáo viên Ngôn ngữ và Học sinh Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản trực tuyến (Liên hệ với thông tin liên hệ).

Trách nhiệm của mỗi Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký và mỗi Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký là đảm bảo rằng tất cả các chi tiết cá nhân, bao gồm địa chỉ email liên hệ luôn được cập nhật và chính xác mọi lúc. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả Người dùng sẽ phát hành OFRENCH.COM và Ofbler khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) của mọi loại và bản chất, được biết và chưa biết, nghi ngờ và không bị nghi ngờ, tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh do không chính xác thông tin cá nhân được lưu trữ trên trang web OFRENCH.COM, các hệ thống và cơ sở hạ tầng và phần cứng hỗ trợ. Tất cả Người dùng chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được họ công bố trên OFRENCH.COM. Cả OFRENCH.COM và Chủ đầu tư đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra thông qua sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được công bố trên trang web OFRENCH.COM bởi bất kỳ Người dùng nào đã đăng ký.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ Người dùng nào đã đăng ký vì bất kỳ lý do gì. Không hoàn lại tiền, thanh toán hoặc bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được trả cho Người dùng đã đăng ký có đăng ký đã bị chấm dứt do vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Giáo viên Ngôn ngữ có thể kết thúc tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào tùy thuộc vào việc hoàn thành kịp thời bất kỳ Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ nổi bật nào mà họ đã chấp nhận thực hiện thay mặt cho Học sinh Ngôn ngữ.

Học sinh ngôn ngữ có thể kết thúc tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào nhưng phải chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền nào còn tồn tại liên quan đến Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thực hiện theo yêu cầu của họ bởi Giáo viên ngôn ngữ.

Trách nhiệm chung của người dùng

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không đăng, phân phối, xuất bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác truyền tải tài liệu gây khó chịu, bao gồm ngôn ngữ xúc phạm, nhiếp ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có tính chất xúc phạm hoặc tình dục. Vi phạm điều kiện này bởi bất kỳ thành viên nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt đăng ký thành viên đó và có thể dẫn đến các cơ quan thích hợp được thông báo.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không đăng, phân phối, xuất bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác đặt bất kỳ mã máy tính nào trên trang web OFRENCH.COM liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến một trang web khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không phân phối hoặc chia sẻ chi tiết Tên người dùng của họ với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào khác cho mục đích cho phép người khác sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua OFRENCH.COM.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đều bảo đảm và tự xác nhận rằng họ có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành của họ.

Tất cả Người dùng đã đăng ký sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại OFRENCH.COM và Chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên liên kết và bên thứ ba, đối với mọi tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) liên quan đến hoặc phát sinh sử dụng OFRENCH.COM.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đều đồng ý rằng cả OFRENCH.COM và Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trường hợp tử vong, đe dọa, tra tấn hoặc thương tích nào do người dùng đã đăng ký khác gây ra, thiệt hại do mất mát dữ liệu, mất chương trình, chi phí gián đoạn dịch vụ hoặc mua sắm dịch vụ thay thế) trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được cung cấp thông qua OFRENCH.COM.

Bạn sẽ không sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền, hiển thị, bán, phân phối hoặc sao chép tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền được bảo vệ khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu các tài liệu đó.

Đăng ký sinh viên

Khi đăng ký làm Sinh viên Ngôn ngữ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không giới hạn ở tên đầy đủ của bạn; địa chỉ email của bạn; múi giờ địa phương của bạn (nếu có). Bằng cách đăng ký tài khoản, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 16 tuổi và bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng. Để sử dụng nền tảng OFRENCH.COM, bạn cũng sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản Skype để chúng tôi có thể kết nối bạn với Giáo viên Ngôn ngữ đã chọn.
Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp sẽ phù hợp với trang web Chính sách bảo mật. Trong thời hạn thành viên của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Đăng ký gia sư

Khi đăng ký làm Giáo viên Ngôn ngữ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không giới hạn ở tên đầy đủ của bạn; địa chỉ email của bạn; ngày sinh của bạn; Ngôn ngữ bản địa của bạn; địa chỉ của bạn; quốc gia cư trú của bạn; tỉnh của bạn; kỹ năng của bạn; sẵn sàng cho việc giảng dạy của bạn; múi giờ địa phương của bạn (nếu có) và nơi bạn nghe về chúng tôi. Bạn cũng sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn đã qua tuổi 18 và bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng. Để sử dụng nền tảng OFRENCH.COM, bạn cũng sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản Skype và thông báo cho chúng tôi về tên Skype của bạn như một điều kiện liệt kê hồ sơ học phí trên OFRENCH.COM.
Sau khi đăng ký, Giáo viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu tạo một hồ sơ chi tiết có chứa thông tin bổ sung liên quan đến nền tảng, kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ, trình độ và phương pháp giảng dạy của họ, điều này sẽ cho phép Học sinh Ngôn ngữ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tất cả các giáo viên ngôn ngữ được yêu cầu nộp hồ sơ chi tiết hoàn chỉnh của họ tới OFRENCH.COM phải được phê duyệt trước khi Giáo viên ngôn ngữ được phép chấp nhận Học sinh ngôn ngữ. OFRENCH.COM có quyền sửa đổi, sửa đổi và thay đổi nhỏ đối với hồ sơ của Giáo viên Ngôn ngữ nhằm mục đích đảm bảo rằng hồ sơ của Giáo viên Ngôn ngữ được trình bày một cách chuyên nghiệp.
Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp sẽ phù hợp với trang web Chính sách bảo mật. Trong thời hạn thành viên của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng.
Người hướng dẫn đăng ký trên trang web cho phép rõ ràng với OFRENCH.COM rằng hồ sơ của họ vẫn hiển thị trên trang web trong ít nhất 24 tháng. Trong trường hợp Tutor không muốn dạy tiếng Pháp nữa qua OFRENCH.COM, hồ sơ của anh ấy / cô ấy sẽ vẫn hiển thị trên trang web với một kế hoạch làm việc trống, trong khoảng thời gian 12 tháng nữa, sau khi OFRENCH.COM nhận được đơn đặt hàng nhanh từ Tutor .

Sinh viên ngôn ngữ - đặt phòng và thanh toán

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả Học sinh Ngôn ngữ đồng ý đăng ký giờ học với Giáo viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua trang web OFRENCH.COM và thanh toán tất cả các khoản phí Bài học do Ofbler để tạo điều kiện cho bất kỳ đặt chỗ nào như vậy.

Tất cả các bài học phải được lên lịch sử dụng hệ thống OFRENCH.COM bởi Học sinh Ngôn ngữ chọn thời gian học có sẵn từ người lập kế hoạch làm việc trực tuyến của Giáo viên Ngôn ngữ và hoàn tất quy trình đặt chỗ.

Việc không tuân thủ quy trình đặt chỗ đã nêu ở trên và đặc biệt là bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký để sắp xếp thời gian học với Giáo viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua bất kỳ phương tiện nào khác mà Phí học bài không được trả cho Ofbler, có thể dẫn đến việc chấm dứt cả tư cách thành viên của Học sinh Ngôn ngữ và Giáo viên Ngôn ngữ có liên quan, hoặc hành động pháp lý đối với Học sinh Ngôn ngữ hoặc Giáo viên Ngôn ngữ có liên quan để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào được coi là do Ofbler.

Tất cả các sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý với Ofbler đóng vai trò là đại lý cho họ vì mục đích đặt học phí với một Giáo viên Ngôn ngữ cụ thể thay mặt họ. Tất cả các khoản phí đặt chỗ được tính bởi Ofbler liên quan đến việc đặt chỗ và sắp xếp các bài học với Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký chỉ do Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký đã thực hiện đặt chỗ. Tuy nhiên, điều kiện này sẽ không hạn chế khả năng của Ofbler trong việc tìm cách phục hồi bất kỳ khoản tiền nào còn nợ cho công ty từ Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký hoặc Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan.

Sinh viên ngôn ngữ - hoàn tiền - hủy bỏ

Chính sách hoàn tiền

Trường hợp # 1) Ngôn ngữ đã đăng ký Học sinh được hoàn trả đầy đủ (các) Phí đặt chỗ đối với bài học hoặc bài học bị hủy bởi Giáo viên Ngôn ngữ và đối với bài học hoặc bài học không được Giáo viên Ngôn ngữ xác nhận lên đến 1 giờ trước khi bài học là do bắt đầu.

Trong trường hợp như vậy, việc hoàn trả đầy đủ các khoản phí sẽ được tự động ban hành.

Trường hợp # 2) Ngôn ngữ đã đăng ký Học sinh được hoàn trả toàn bộ (các) Phí đặt chỗ được trả cho một bài học hoặc bài học mà Giáo viên Ngôn ngữ không tham dự toàn bộ bài học.

Trong các trường hợp như vậy, các yêu cầu hoàn trả phải được hướng dẫn bởi Học sinh Ngôn ngữ có liên quan, bằng cách nhấp vào Báo cáo Vấn đề, sau khi thời gian Bài học trôi qua.

Tất cả các Bài học bị gián đoạn hoặc không diễn ra đều đủ điều kiện được hoàn trả đầy đủ, miễn là chúng tôi nhận được thông báo trong vòng 7 ngày làm việc sau ngày học.

Sinh viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu nêu đầy đủ chi tiết của bài học liên quan bao gồm ngày và giờ của (các) bài học, Giáo viên Ngôn ngữ và bản chất của khiếu nại. Sau khi xác minh khiếu nại của Ofrench, bao gồm việc nhận được xác nhận các sự kiện từ Giáo viên ngôn ngữ liên quan, Ofrench có thể quyết định, theo quyết định riêng của mình, hoàn trả toàn bộ Phí đặt chỗ, trên Ví điện tử của bạn, trong vòng khoảng 7 ngày làm việc .

Trường hợp # 3) Sinh viên Ngôn ngữ đã Đăng ký có thể được hoàn lại toàn bộ (các) Phí đặt chỗ đã trả cho một bài học hoặc các bài học mà Sinh viên Langauage có thể chứng minh rằng có vấn đề về Bài học, về mặt chất lượng.

Sinh viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu nêu đầy đủ chi tiết của bài học liên quan bao gồm ngày và giờ của (các) bài học, Giáo viên Ngôn ngữ và bản chất của khiếu nại. Sau khi xác minh khiếu nại của Ofrench, bao gồm việc nhận được xác nhận các sự kiện từ Giáo viên ngôn ngữ liên quan, Ofrench có thể quyết định, theo quyết định riêng của mình, hoàn trả toàn bộ Phí đặt chỗ, trên Ví điện tử của bạn, trong vòng khoảng 7 ngày làm việc .

Quan trọng:

1) Hoàn trả đầy đủ bằng với số tiền của Bài học cộng với phí Giao dịch.

2) Tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào Ví điện tử cá nhân, trong nền tảng OFRENCH.COM. Số dư chỉ có thể được sử dụng để đặt các bài học bên trong nền tảng OFRENCH.COM.

Trong trường hợp Học viên sử dụng Tín dụng của mình để đặt một Gia sư với mức phí theo giờ thấp hơn, Học viên sẽ có thể sử dụng số dư để đặt một bài học khác.

3) OFRENCH.COM sẽ không bao giờ hoàn tiền trên Thẻ Tín Dụng hoặc Paypal hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào hoặc bất kỳ trường hợp nào.

Chính sách hủy phòng

Nếu vì bất kỳ lý do nào, Học sinh không thể thực hiện một bài học theo lịch trình, Học sinh sẽ có thể hủy bài học, miễn phí, cung cấp thông báo giờ 4 đã được gửi cho Người hướng dẫn.

Sau khi hủy, Học sinh sẽ tự động được hoàn trả bởi nền tảng của chúng tôi (dưới dạng Tín dụng điện tử), để Học sinh có thể sắp xếp lại bài học vào thời gian khác với Người hướng dẫn tiếng Pháp hoặc đặt một Người hướng dẫn khác.

Hủy bỏ một bài học tiếng Pháp là miễn phí và dễ dàng:

1) Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2) Nhấp vào cuộc hẹn

3) Nhấn nút Hủy Hủy đặt ở bên cạnh Bài học bạn muốn hủy.

Giáo viên ngôn ngữ - thuật ngữ chung

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đều đồng ý rằng bằng cách đặt một hồ sơ được phê duyệt trên OFRENCH.COM, họ sẵn sàng ký hợp đồng trực tiếp với bất kỳ Sinh viên Ngôn ngữ nào đã đăng ký, để cung cấp Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ. Hơn nữa, tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký chấp nhận rằng họ tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện, chất lượng và thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng giữa họ và Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký của OFRENCH.COM đối với Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ được Học sinh Ngôn ngữ đó lên lịch với họ.

Khi đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Giáo viên Ngôn ngữ đảm bảo rằng họ tự làm việc và do đó chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các loại thuế thu nhập và các loại thuế khác mà họ cần phải tuân thủ theo thẩm quyền thuế áp dụng cho họ.

Tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đều được Ofbler trả tiền bằng PayPal, cho (các) bài học được cung cấp toàn bộ. Trách nhiệm của Giáo viên Ngôn ngữ là đảm bảo rằng họ có thể nhận được tiền bằng PayPal tại quốc gia cư trú của họ.

Giáo viên Ngôn ngữ bị cấm tuyệt đối không được đàm phán hoặc thảo luận về Phí Bài học trực tiếp hoặc gián tiếp với Học sinh Ngôn ngữ. Tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào vi phạm điều kiện này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và không có khoản bồi thường nào được trả cho bất kỳ Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ nào được cung cấp cho Học sinh ngôn ngữ bởi Giáo viên ngôn ngữ đó.

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào vào bất cứ lúc nào.

Giáo viên ngôn ngữ - tuân thủ quy trình đặt phòng

Khi chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý không liên hệ với bất kỳ Học sinh Ngôn ngữ OFRENCH.COM nào đã đăng ký trực tiếp hoặc gián tiếp cho mục đích sắp xếp thời gian học với Học sinh Ngôn ngữ đó thông qua bất kỳ cơ chế nào khác ngoài trang web OFRENCH.COM. Tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý không tham gia hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào với ý định sắp xếp các bài học với Học sinh Ngôn ngữ bên ngoài trang web OFRENCH.COM. Hoạt động có tính chất này bị cấm đặc biệt theo các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và làm suy yếu niềm tin, bảo mật và tính hợp pháp của thị trường OFRENCH.COM.

Tất cả các bài học phải được lên lịch sử dụng hệ thống OFRENCH.COM bởi Học sinh Ngôn ngữ chọn thời gian học có sẵn từ chương trình trực tuyến của bạn và hoàn tất quy trình đặt chỗ. Là một giáo viên ngôn ngữ, bạn có trách nhiệm hiểu đúng quy trình đặt phòng và đảm bảo rằng việc này được theo sau bởi các sinh viên ngôn ngữ.

Hoạt động cụ thể không được phép bao gồm:

Giao tiếp qua email, Skype hoặc các phương tiện khác với ý định lên lịch và sắp xếp một bài học với Học sinh Ngôn ngữ theo cách nhằm phá vỡ cấu trúc lệ phí của chúng tôi và tránh việc thanh toán Phí Bài học cho OFRENCH.COM.

Đặt thông tin liên hệ (bao gồm URL và hình ảnh) trên hồ sơ giáo viên của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp quảng bá một dịch vụ bên ngoài trang web OFRENCH.COM.

Việc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này của Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký và đặc biệt là bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký với mục tiêu sắp xếp thời gian học riêng với Học sinh Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua bất kỳ phương tiện nào khác như Bài học Lệ phí không được trả cho Ofbler, có thể dẫn đến việc chấm dứt cả tư cách thành viên của Giáo viên Ngôn ngữ và Học sinh Ngôn ngữ có liên quan, hoặc hành động pháp lý chống lại Giáo viên Ngôn ngữ hoặc Học sinh Ngôn ngữ có liên quan để phục hồi bất kỳ khoản tiền nào được coi là do Ofbler.

Giáo viên ngôn ngữ - cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ

Tất cả các giáo viên ngôn ngữ đồng ý cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ chất lượng cao cho bất kỳ sinh viên ngôn ngữ nào một cách kịp thời. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào có xếp hạng thấp hơn tiêu chuẩn yêu cầu của chúng tôi là điểm phản hồi tích cực từ 4 sao (trên 5) trở lên. Chúng tôi có quyền thay đổi tiêu chuẩn cần thiết bất cứ lúc nào.

Tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý có mặt đầy đủ và sẵn sàng giảng dạy trên Skype vào đúng thời gian đã lên lịch.

Giáo viên ngôn ngữ - cung cấp phân tích và phản hồi của sinh viên

Tất cả các giáo viên ngôn ngữ đồng ý cung cấp phản hồi và phân tích chính xác và đầy đủ về mỗi tiến bộ của học sinh vào cuối mỗi bài học. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào không cung cấp phân tích chính xác và đầy đủ cho học sinh của họ vào cuối mỗi bài học.

Giáo viên ngôn ngữ - chính sách hủy bài học

Giáo viên Ngôn ngữ có thể hủy một bài học theo lịch trình với Học sinh Ngôn ngữ ít nhất 1 giờ trước khi bài học bắt đầu. Trong trường hợp như vậy, Giáo viên Ngôn ngữ phải thông báo cho Quản trị viên của trang web ([email protected]) và Học sinh Ngôn ngữ. Bài học không thể bị hủy ít hơn 1 giờ trước khi bài học bắt đầu. Trong trường hợp Người dạy kèm không thể hủy bài học đã lên lịch và không tham gia vào bài học đã lên lịch, Người dạy kèm có thể được yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà Học sinh Ngôn ngữ đó đã trả cho OFRENCH.COM đối với (các) bài học bị hủy.

Giáo viên ngôn ngữ - kế hoạch làm việc

Là một gia sư của OFRENCH.COM, bạn hoàn toàn tự do đặt giờ của mình.
Khách hàng chỉ có thể đặt các khe thời gian mà bạn cung cấp. Hồ sơ của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện trên thị trường của chúng tôi nếu công cụ lập kế hoạch của bạn trống, nhưng họ sẽ không thể đặt thời gian học.
Người dạy kèm muốn thay đổi giờ của mình phải đặt nó ở đây https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Giao tiếp giữa người dùng

OFRENCH.COM và Ofbler có quyền giám sát liên lạc giữa tất cả Người dùng đã đăng ký với mục đích đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của OFRENCH.COM và để đảm bảo an toàn cho tất cả Người dùng OFRENCH.COM. Liên lạc giữa OFRENCH.COM Người dùng thông qua bất kỳ công cụ hoặc chức năng nào chúng tôi cung cấp cho bạn (bao gồm cả tin nhắn chưa mở được gửi qua hệ thống nhắn tin của chúng tôi) có thể được giám sát bởi nhân viên OFRENCH.COM cho mục đích ngăn chặn gian lận, ngăn chặn lạm dụng OFRENCH Trang web .COM và xác định các nỗ lực để tránh hoặc phá vỡ cấu trúc Bài học của chúng tôi.

Sử dụng skype

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do OFRENCH.COM cung cấp, tất cả Người dùng đều thừa nhận rằng cả OFRENCH.COM và Chủ sở hữu đều không chịu trách nhiệm về chất lượng của giao diện Skype hoặc chất lượng liên lạc giữa Học sinh Ngôn ngữ và Giáo viên Ngôn ngữ bằng Skype. Skype là một giải pháp liên lạc của bên thứ ba và hoàn toàn không chịu trách nhiệm của OFRENCH.COM hoặc Ofbler.

Trách nhiệm của chúng tôi với bạn

OFRENCH.COM và Chủ đầu tư không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được trình bày trên trang web.

Cả OFRENCH.COM và Ofbler đều không chịu trách nhiệm về việc phân phối, chất lượng hoặc hiệu suất của bất kỳ bài học ngôn ngữ cá nhân nào được đặt qua OFRENCH.COM. Bằng cách đăng ký tài khoản và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, cả Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký và Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đều đồng ý rằng việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của OFRENCH.COM và Ofbler đối với cả Học sinh Ngôn ngữ và Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký sẽ được coi là hoàn thành bởi thông báo về các chi tiết của việc đặt chỗ đó cho Giáo viên Ngôn ngữ và Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan thông qua các dịch vụ khách hàng.

Bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua OFRENCH.COM đều dựa trên cơ sở là cơ sở mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc điều kiện nào, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định, trong tất cả các giao tiếp với OFRENCH.COM, Chủ sở hữu, các chi nhánh hoặc đại diện của nó, hoặc với tôn trọng bất kỳ Dịch vụ nào.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu và / hoặc các chi nhánh của nó đặc biệt từ chối mọi bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. OFRENCH.COM cũng như Chủ sở hữu cũng như các chi nhánh không bảo đảm rằng việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp cho Giáo viên Ngôn ngữ hoặc Sinh viên Ngôn ngữ thông qua OFRENCH.COM sẽ được bảo mật, không bị gián đoạn, luôn có sẵn hoặc không có lỗi hoặc sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc rằng bất kỳ lỗi trong trang web sẽ được sửa chữa.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, bất kể hình thức hành động, đối với các hành động hoặc thiếu sót của Người dùng khác (bao gồm cả Người dùng trái phép hoặc tin tặc Hồi giáo) của trang Web.

Định nghĩa

(Người dùng ngôn ngữ trực tuyến) đề cập đến cả giáo viên ngôn ngữ tự do độc lập (Giáo viên ngôn ngữ trực tiếp) và người mua Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ (Sinh viên ngôn ngữ ngôn ngữ). Người dùng có thể là Giáo viên Ngôn ngữ, Sinh viên Ngôn ngữ hoặc cả hai.

(Trang web trực tuyến) liên quan đến tên miền OFRENCH.COM.

(Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ của người dùng) có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi một giáo viên ngôn ngữ cho một sinh viên ngôn ngữ thông qua trang web

(Dịch vụ (các) Dịch vụ đề cập đến bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi OFRENCH.COM để tạo điều kiện cung cấp Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ của một giáo viên ngôn ngữ cho một sinh viên ngôn ngữ.

(Chủ đề của chủ sở hữu) liên quan đến Ofbler; Đăng ký tại Pháp; Công ty số 2150872

(Giáo viên Ngôn ngữ Tiếng Nhật) đề cập đến tất cả các gia sư ngôn ngữ tự do độc lập đã đăng ký.

(Sinh viên ngôn ngữ của Nhật Bản) đề cập đến bất kỳ người mua Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ nào thông qua trang web OFRENCH.COM.

(Thông tin liên hệ của Nhật Bản) đề cập đến việc đăng ký Học sinh Ngôn ngữ vào tài khoản trực tuyến trên trang web OFRENCH.COM.

(Lệ phí Bài học trực tuyến) đề cập đến tổng phí cho mỗi bài học. (Thông tin bảo mật của Bí mật) đề cập đến bất kỳ thông tin nào và bất kỳ thông tin nào được cung cấp ngoại trừ thông tin trong phạm vi công cộng hoặc phải được tiết lộ để tuân thủ luật pháp.

hỗn hợp

OFRENCH.COM được sở hữu và vận hành bởi Ofbler; Đăng ký tại Pháp; Công ty số 2150872

Pháp luật và các quy định

Các quy định của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Pháp. Các quy định của thỏa thuận này có thể bị nghiêm trọng và, nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó có thể được gỡ bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

x
X
×