Học tiếng Pháp Canada? Đi đây

Điều khoản dịch vụ và điều kiện


Chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Điều kiện

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi OFRENCH.COM (“Trang web”), bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi phối việc truy cập và sử dụng trang web OFRENCH.COM của bạn. Bằng cách sử dụng OFRENCH.COM, bạn cũng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật. Các điều khoản và điều kiện sẽ cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ofrench, (“Chủ sở hữu”) của OFRENCH.COM đối với các Dịch vụ được cung cấp thông qua trang Web và sẽ có giá trị ràng buộc trong mọi trường hợp.

Dịch vụ của chúng tôi - để giúp bạn hiểu những gì mong đợi từ chúng tôi

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi OFRENCH.COM (“Trang web”), bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi phối việc truy cập và sử dụng trang web OFRENCH.COM của bạn. Bằng cách sử dụng OFRENCH.COM, bạn cũng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật. Các điều khoản và điều kiện sẽ cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ofrench, (“Chủ sở hữu”) của OFRENCH.COM đối với các Dịch vụ được cung cấp thông qua trang Web và sẽ có giá trị ràng buộc trong mọi trường hợp.

Điều khoản chung - tất cả người dùng

Thỏa thuận này có thể được thay đổi theo quyết định của chúng tôi bất cứ lúc nào và nó luôn luôn là trách nhiệm của Người dùng để đảm bảo rằng họ nhận thức đầy đủ các điều khoản và điều kiện sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng trang web OFRENCH.COM sẽ được coi là cấu thành sự chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào của các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Để sử dụng (các) Dịch vụ do OFRENCH.COM cung cấp, cả Giáo viên Ngôn ngữ và Sinh viên Ngôn ngữ sẽ phải đăng ký một tài khoản trực tuyến (“Thông tin liên hệ”).

Trách nhiệm của mỗi Học sinh Ngôn ngữ đã đăng ký và mỗi Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký là đảm bảo rằng tất cả các chi tiết cá nhân, bao gồm địa chỉ email liên hệ luôn được cập nhật và chính xác mọi lúc. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả Người dùng sẽ phát hành OFRENCH.COM và Ofbler khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) của mọi loại và bản chất, được biết và chưa biết, nghi ngờ và không bị nghi ngờ, tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh do không chính xác thông tin cá nhân được lưu trữ trên trang web OFRENCH.COM, các hệ thống và cơ sở hạ tầng và phần cứng hỗ trợ. Tất cả Người dùng chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được họ công bố trên OFRENCH.COM. Cả OFRENCH.COM và Chủ đầu tư đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra thông qua sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được công bố trên trang web OFRENCH.COM bởi bất kỳ Người dùng nào đã đăng ký.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ Người dùng đã đăng ký nào vì bất kỳ lý do gì. Sẽ không có khoản hoàn trả, thanh toán hoặc bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào cho Người dùng đã đăng ký bị chấm dứt đăng ký do vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Giáo viên Ngôn ngữ có thể kết thúc tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào tùy thuộc vào việc hoàn thành kịp thời bất kỳ Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ nổi bật nào mà họ đã chấp nhận thực hiện thay mặt cho Học sinh Ngôn ngữ.

Học sinh ngôn ngữ có thể kết thúc tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào nhưng phải chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền nào còn tồn tại liên quan đến Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thực hiện theo yêu cầu của họ bởi Giáo viên ngôn ngữ.

Trách nhiệm chung của người dùng

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không đăng, phân phối, xuất bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác truyền tải tài liệu gây khó chịu, bao gồm ngôn ngữ xúc phạm, nhiếp ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có tính chất xúc phạm hoặc tình dục. Vi phạm điều kiện này bởi bất kỳ thành viên nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt đăng ký thành viên đó và có thể dẫn đến các cơ quan thích hợp được thông báo.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không đăng, phân phối, xuất bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác đặt bất kỳ mã máy tính nào trên trang web OFRENCH.COM liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến trang web khác mà không được sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đồng ý không phân phối hoặc chia sẻ chi tiết Tên người dùng của họ với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào khác cho mục đích cho phép người khác sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua OFRENCH.COM.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đều bảo đảm và tự xác nhận rằng họ có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành của họ.

Tất cả Người dùng đã đăng ký sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại OFRENCH.COM và Chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên liên kết và bên thứ ba, đối với mọi tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) liên quan đến hoặc phát sinh sử dụng OFRENCH.COM.

Tất cả Người dùng đã đăng ký đều đồng ý rằng cả OFRENCH.COM và Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trường hợp tử vong, đe dọa, tra tấn hoặc thương tích nào do người dùng đã đăng ký khác gây ra, thiệt hại do mất mát dữ liệu, mất chương trình, chi phí gián đoạn dịch vụ hoặc mua sắm dịch vụ thay thế) trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được cung cấp thông qua OFRENCH.COM.

Bạn sẽ không sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền, hiển thị, bán, phân phối hoặc sao chép tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền được bảo vệ khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu các tài liệu đó.

Đăng ký sinh viên

Khi đăng ký làm Sinh viên Ngôn ngữ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không giới hạn ở tên đầy đủ của bạn; địa chỉ email của bạn; múi giờ địa phương của bạn (nếu có). Bằng cách đăng ký tài khoản, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 16 tuổi và bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng. Để sử dụng nền tảng OFRENCH.COM, bạn cũng sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản Skype để chúng tôi có thể kết nối bạn với Giáo viên Ngôn ngữ đã chọn.
Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp sẽ phù hợp với trang web Chính sách bảo mật. Trong thời hạn thành viên của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Đăng ký gia sư

Khi đăng ký làm Giáo viên Ngôn ngữ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không giới hạn ở tên đầy đủ của bạn; địa chỉ email của bạn; ngày sinh của bạn; Ngôn ngữ bản địa của bạn; địa chỉ của bạn; quốc gia cư trú của bạn; tỉnh của bạn; kỹ năng của bạn; sẵn sàng cho việc giảng dạy của bạn; múi giờ địa phương của bạn (nếu có) và nơi bạn nghe về chúng tôi. Bạn cũng sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn đã qua tuổi 18 và bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng. Để sử dụng nền tảng OFRENCH.COM, bạn cũng sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản Skype và thông báo cho chúng tôi về tên Skype của bạn như một điều kiện liệt kê hồ sơ học phí trên OFRENCH.COM.
Sau khi đăng ký, Giáo viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu tạo một hồ sơ chi tiết có chứa thông tin bổ sung liên quan đến nền tảng, kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ, trình độ và phương pháp giảng dạy của họ, điều này sẽ cho phép Học sinh Ngôn ngữ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tất cả các giáo viên ngôn ngữ được yêu cầu nộp hồ sơ chi tiết hoàn chỉnh của họ tới OFRENCH.COM phải được phê duyệt trước khi Giáo viên ngôn ngữ được phép chấp nhận Học sinh ngôn ngữ. OFRENCH.COM có quyền sửa đổi, sửa đổi và thay đổi nhỏ đối với hồ sơ của Giáo viên Ngôn ngữ nhằm mục đích đảm bảo rằng hồ sơ của Giáo viên Ngôn ngữ được trình bày một cách chuyên nghiệp.
Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp sẽ phù hợp với trang web Chính sách bảo mật. Trong thời hạn thành viên của bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng.
Gia sư đăng ký trên trang web cho phép OFRENCH.COM rõ ràng rằng hồ sơ của họ vẫn hiển thị trên trang trong ít nhất 24 tháng. Trong trường hợp Tutor không muốn dạy tiếng Pháp nữa qua OFRENCH.COM, hồ sơ của anh / cô ấy sẽ vẫn hiển thị trên trang web với bảng kế hoạch công việc trống, trong khoảng thời gian 12 tháng nữa, sau khi OFRENCH.COM nhận được yêu cầu nhanh chóng từ Gia sư .

Sinh viên ngôn ngữ - đặt phòng và thanh toán

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả Học sinh Ngôn ngữ đồng ý đăng ký giờ học với Giáo viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua trang web OFRENCH.COM và thanh toán tất cả các khoản phí Bài học do Ofbler để tạo điều kiện cho bất kỳ đặt chỗ nào như vậy.

Tất cả các bài học phải được lên lịch sử dụng hệ thống OFRENCH.COM bởi Sinh viên Ngôn ngữ chọn một giờ học có sẵn từ kế hoạch làm việc trực tuyến của Giáo viên Ngôn ngữ và hoàn tất quy trình đặt chỗ.

Không tuân thủ quy trình đặt chỗ đã nêu ở trên, và đặc biệt là bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi một Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký để sắp xếp thời gian học với Giáo viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua bất kỳ phương thức nào khác để Học phí không được trả cho Ofrench, có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của Sinh viên Ngôn ngữ đó và của Giáo viên Ngôn ngữ có liên quan, và hoặc hành động pháp lý đối với Sinh viên Ngôn ngữ đó hoặc Giáo viên Ngôn ngữ có liên quan để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào được cho là nợ của Tiếng Pháp.

Tất cả Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý để Ofrench làm đại lý cho họ với mục đích thay mặt họ đặt học phí với một Giáo viên Ngôn ngữ cụ thể. Tất cả các Phí đặt chỗ do Ofrench tính liên quan đến việc đặt chỗ và lên lịch học với Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký chỉ do Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký đã đặt chỗ thanh toán. Tuy nhiên, điều kiện này sẽ không hạn chế khả năng của Ofrench tìm cách thu hồi bất kỳ khoản tiền nào còn nợ công ty từ Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký hoặc Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan.

Sinh viên ngôn ngữ - hoàn lại - hủy

Chính sách hoàn tiền

Trường hợp # 1) Ngôn ngữ đã đăng ký Học sinh được hoàn trả đầy đủ (các) Phí đặt chỗ đối với bài học hoặc bài học bị hủy bởi Giáo viên Ngôn ngữ và đối với bài học hoặc bài học không được Giáo viên Ngôn ngữ xác nhận lên đến 1 giờ trước khi bài học là do bắt đầu.

Trong trường hợp như vậy, việc hoàn trả đầy đủ các khoản phí sẽ được tự động ban hành.

Trường hợp # 2) Ngôn ngữ đã đăng ký Học sinh được hoàn trả toàn bộ (các) Phí đặt chỗ được trả cho một bài học hoặc bài học mà Giáo viên Ngôn ngữ không tham dự toàn bộ bài học. 

Trong những trường hợp như vậy, Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan nên yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách nhấp vào “Báo cáo vấn đề”, sau khi Thời gian làm bài đã trôi qua.

Tất cả các Bài học bị gián đoạn hoặc không diễn ra đều đủ điều kiện được hoàn trả đầy đủ, miễn là chúng tôi nhận được thông báo trong vòng 7 ngày làm việc sau ngày học.

Sinh viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu nêu đầy đủ chi tiết của bài học liên quan bao gồm ngày và giờ của (các) bài học, Giáo viên Ngôn ngữ và bản chất của khiếu nại. Sau khi xác minh khiếu nại của Ofrench, bao gồm việc nhận được xác nhận các sự kiện từ Giáo viên ngôn ngữ liên quan, Ofrench có thể quyết định, theo quyết định riêng của mình, hoàn trả toàn bộ Phí đặt chỗ, trên Ví điện tử của bạn, trong vòng khoảng 7 ngày làm việc .

Trường hợp # 3) Sinh viên Ngôn ngữ đã Đăng ký có thể được hoàn lại toàn bộ (các) Phí đặt chỗ đã trả cho một bài học hoặc các bài học mà Sinh viên Langauage có thể chứng minh rằng có vấn đề về Bài học, về mặt chất lượng. 

Sinh viên Ngôn ngữ sẽ được yêu cầu nêu đầy đủ chi tiết của bài học liên quan bao gồm ngày và giờ của (các) bài học, Giáo viên Ngôn ngữ và bản chất của khiếu nại. Sau khi xác minh khiếu nại của Ofrench, bao gồm việc nhận được xác nhận các sự kiện từ Giáo viên ngôn ngữ liên quan, Ofrench có thể quyết định, theo quyết định riêng của mình, hoàn trả toàn bộ Phí đặt chỗ, trên Ví điện tử của bạn, trong vòng khoảng 7 ngày làm việc .

Quan trọng:

1) Hoàn trả đầy đủ bằng với số tiền của Bài học cộng với phí Giao dịch.

2) Tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào Ví điện tử cá nhân, trong nền tảng OFRENCH.COM. Số dư chỉ có thể được sử dụng để đặt các bài học bên trong nền tảng OFRENCH.COM.

Trong trường hợp Học viên sử dụng Tín dụng của mình để đặt một Gia sư với mức phí theo giờ thấp hơn, Học viên sẽ có thể sử dụng số dư để đặt một bài học khác.

3) OFRENCH.COM sẽ không bao giờ hoàn tiền trên Thẻ Tín Dụng hoặc Paypal hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào hoặc bất kỳ trường hợp nào.

Chính sách hủy phòng

Nếu vì bất kỳ lý do nào, Học sinh không thể thực hiện một bài học theo lịch trình, Học sinh sẽ có thể hủy bài học, miễn phí, cung cấp thông báo giờ 4 đã được gửi cho Người hướng dẫn.

Sau khi hủy, Học viên sẽ tự động được hoàn trả bởi nền tảng của chúng tôi (dưới dạng E-Credits), để Học viên có thể lên lịch lại bài học vào thời gian thay thế với Gia sư tiếng Pháp hoặc đặt một Gia sư khác.

Hủy bỏ một bài học tiếng Pháp là miễn phí và dễ dàng:

1) Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2) Nhấp vào "Cuộc hẹn"

3) Nhấn vào nút “Hủy bỏ” bên cạnh Bài học bạn muốn hủy.

 

Giáo viên ngôn ngữ - thuật ngữ chung

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký theo đây đồng ý rằng bằng cách đặt một hồ sơ đã được phê duyệt trên OFRENCH.COM, họ sẵn sàng ký hợp đồng trực tiếp với bất kỳ Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký nào để cung cấp Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ. Hơn nữa, tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký chấp nhận rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện, chất lượng và hoàn thành tất cả các nghĩa vụ hợp đồng giữa họ và một Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký của OFRENCH.COM liên quan đến Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ do Sinh viên Ngôn ngữ đó lên lịch với họ.

Khi đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Giáo viên Ngôn ngữ đảm bảo rằng họ tự làm việc và do đó chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các loại thuế thu nhập và các loại thuế khác mà họ cần phải tuân thủ theo thẩm quyền thuế áp dụng cho họ.

Tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đều được Ofbler trả tiền bằng PayPal, cho (các) bài học được cung cấp toàn bộ. Trách nhiệm của Giáo viên Ngôn ngữ là đảm bảo rằng họ có thể nhận được tiền bằng PayPal tại quốc gia cư trú của họ.

Giáo viên Ngôn ngữ bị cấm tuyệt đối không được đàm phán hoặc thảo luận về Phí Bài học trực tiếp hoặc gián tiếp với Học sinh Ngôn ngữ. Tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào vi phạm điều kiện này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và không có khoản bồi thường nào được trả cho bất kỳ Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ nào được cung cấp cho Học sinh ngôn ngữ bởi Giáo viên ngôn ngữ đó.

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào vào bất cứ lúc nào.

Giáo viên ngôn ngữ - tuân thủ quy trình đặt chỗ

Bằng việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý không liên hệ với bất kỳ Sinh viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký nào trực tiếp hoặc gián tiếp với mục đích sắp xếp thời gian học với Sinh viên Ngôn ngữ đó thông qua bất kỳ cơ chế nào khác ngoài trang web OFRENCH.COM. Tất cả Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý không tham gia hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào với ý định sắp xếp các bài học với Sinh viên Ngôn ngữ bên ngoài trang OFRENCH.COM. Hoạt động có tính chất này đặc biệt bị nghiêm cấm theo các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và làm suy yếu sự tin cậy, bảo mật và tính hợp pháp của thị trường OFRENCH.COM.

Tất cả các bài học phải được lên lịch sử dụng hệ thống OFRENCH.COM bởi Sinh viên Ngôn ngữ chọn một giờ học có sẵn từ chương trình học trực tuyến của bạn và hoàn tất quá trình đặt chỗ. Là một Giáo viên Ngôn ngữ, bạn có trách nhiệm hiểu quy trình đặt phòng chính xác và đảm bảo rằng Sinh viên Ngôn ngữ tuân theo quy trình này.

Hoạt động cụ thể không được phép bao gồm:

Giao tiếp qua email, Skype hoặc các phương tiện khác với ý định lên lịch và sắp xếp một bài học với Học sinh Ngôn ngữ theo cách nhằm phá vỡ cấu trúc lệ phí của chúng tôi và tránh việc thanh toán Phí Bài học cho OFRENCH.COM.

Đặt thông tin liên hệ (bao gồm URL và hình ảnh) trên hồ sơ giáo viên của bạn để quảng cáo trực tiếp hoặc gián tiếp một dịch vụ bên ngoài trang web OFRENCH.COM.

Không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này bởi Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký, và đặc biệt là bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký với mục tiêu sắp xếp thời gian học phí riêng với Học viên Ngôn ngữ OFRENCH.COM đã đăng ký thông qua bất kỳ phương tiện nào khác như Bài học Phí không được trả cho Ofrench, có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của Giáo viên Ngôn ngữ đó và của Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan, và hoặc hành động pháp lý chống lại Giáo viên Ngôn ngữ đó hoặc Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào được coi là nợ của Ofrench.

Giáo viên ngôn ngữ - cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ

Tất cả Giáo viên Ngôn ngữ đồng ý cung cấp Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ chất lượng cao cho bất kỳ Sinh viên Ngôn ngữ nào kịp thời. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào có xếp hạng thấp hơn tiêu chuẩn yêu cầu của chúng tôi là điểm phản hồi tích cực từ 4 sao (trên 5) trở lên. Chúng tôi có quyền thay đổi tiêu chuẩn được yêu cầu bất kỳ lúc nào.

Tất cả các Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đồng ý có mặt đầy đủ và sẵn sàng giảng dạy trên Skype vào đúng thời gian đã lên lịch.

Giáo viên ngôn ngữ - cung cấp phân tích và phản hồi của học sinh

Tất cả các giáo viên ngôn ngữ đồng ý cung cấp phản hồi và phân tích chính xác và đầy đủ về mỗi tiến bộ của học sinh vào cuối mỗi bài học. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bất kỳ Giáo viên Ngôn ngữ nào không cung cấp phân tích chính xác và đầy đủ cho học sinh của họ vào cuối mỗi bài học.

Giáo viên ngôn ngữ - chính sách hủy bài học

Giáo viên Ngôn ngữ có thể hủy một bài học theo lịch trình với Học sinh Ngôn ngữ ít nhất 1 giờ trước khi bài học bắt đầu. Trong trường hợp như vậy, Giáo viên Ngôn ngữ phải thông báo cho Quản trị viên của trang web ([email protected]) và Học sinh Ngôn ngữ. Bài học không thể bị hủy ít hơn 1 giờ trước khi bài học bắt đầu. Trong trường hợp Người dạy kèm không thể hủy bài học đã lên lịch và không tham gia vào bài học đã lên lịch, Người dạy kèm có thể được yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà Học sinh Ngôn ngữ đó đã trả cho OFRENCH.COM đối với (các) bài học bị hủy.

Giáo viên ngôn ngữ - lập kế hoạch làm việc

Là một gia sư của OFRENCH.COM, bạn hoàn toàn tự do đặt giờ của mình.
Khách hàng chỉ có thể đặt các khe thời gian mà bạn cung cấp. Hồ sơ của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện trên thị trường của chúng tôi nếu công cụ lập kế hoạch của bạn trống, nhưng họ sẽ không thể đặt thời gian học.
Người dạy kèm muốn thay đổi giờ của mình phải đặt nó ở đây https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Giao tiếp giữa người dùng

OFRENCH.COM và Ofrench có quyền giám sát thông tin liên lạc giữa tất cả Người dùng đã đăng ký nhằm mục đích đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của OFRENCH.COM và đảm bảo sự an toàn của tất cả Người dùng OFRENCH.COM. Sự liên lạc giữa Người dùng OFRENCH.COM qua bất kỳ công cụ hoặc chức năng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn (bao gồm cả những tin nhắn chưa mở được gửi qua hệ thống nhắn tin của chúng tôi) có thể được nhân viên OFRENCH.COM giám sát nhằm mục đích ngăn chặn gian lận, ngăn chặn việc lạm dụng OFRENCH Trang web .COM và xác định các nỗ lực nhằm tránh hoặc phá vỡ cấu trúc Phí Bài học của chúng tôi.

Sử dụng skype

Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do OFRENCH.COM cung cấp, tất cả Người dùng đều thừa nhận rằng OFRENCH.COM và Chủ sở hữu đều không chịu trách nhiệm về chất lượng của giao diện Skype hoặc chất lượng giao tiếp giữa Sinh viên Ngôn ngữ và Giáo viên Ngôn ngữ sử dụng Skype. Skype là giải pháp liên lạc của bên thứ ba và OFRENCH.COM hoặc Ofrench hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm của chúng tôi với bạn

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được trình bày trên trang Web.

OFRENCH.COM và Ofrench đều không chịu trách nhiệm về việc phân phối, chất lượng hoặc hiệu suất của bất kỳ bài học ngôn ngữ cá nhân nào được đặt qua OFRENCH.COM. Bằng cách đăng ký tài khoản và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, cả Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký và Giáo viên Ngôn ngữ đã đăng ký đều đồng ý rằng việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của OFRENCH.COM và Ofrench đối với cả Sinh viên Ngôn ngữ đã đăng ký và Giáo viên Ngôn ngữ đối với bất kỳ đặt chỗ cá nhân nào sẽ được coi là đã hoàn tất trước thông báo về các chi tiết của đặt phòng đó cho Giáo viên Ngôn ngữ và Sinh viên Ngôn ngữ có liên quan thông qua các dịch vụ khách hàng.

Bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua OFRENCH.COM trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định, trong tất cả các giao tiếp với OFRENCH.COM, Chủ sở hữu, các chi nhánh hoặc đại diện của nó, hoặc với đối với bất kỳ Dịch vụ nào.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu và / hoặc các chi nhánh của nó từ chối đặc biệt bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. OFRENCH.COM, Chủ sở hữu cũng như các chi nhánh của nó đều không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp cho Giáo viên Ngôn ngữ hoặc Sinh viên Ngôn ngữ thông qua OFRENCH.COM sẽ an toàn, không bị gián đoạn, luôn có sẵn hoặc không có lỗi hoặc sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong trang Web sẽ được sửa chữa.

OFRENCH.COM và Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, bất kể hình thức hành động, đối với các hành vi hoặc thiếu sót của Người dùng khác (bao gồm cả Người dùng trái phép, hoặc “tin tặc”) của trang Web.

Định nghĩa

(“Người dùng”) đề cập đến cả giáo viên ngôn ngữ tự do độc lập (“Giáo viên ngôn ngữ”) và người mua Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ (“Sinh viên ngôn ngữ”). Người dùng có thể là Giáo viên Ngôn ngữ, Sinh viên Ngôn ngữ hoặc cả hai.

(“Trang web”) đề cập đến miền OFRENCH.COM.

(“(Các) Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ”) có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào do Giáo viên Ngôn ngữ cung cấp cho Sinh viên Ngôn ngữ qua trang Web

(“(Các) Dịch vụ”) đề cập đến bất kỳ dịch vụ nào do OFRENCH.COM cung cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ của Giáo viên Ngôn ngữ cho Sinh viên Ngôn ngữ.

(“Chủ sở hữu”) đề cập đến Ofrench; Đã đăng ký tại Pháp; Công ty số 2150872

(“Giáo viên Ngôn ngữ”) đề cập đến tất cả các gia sư ngôn ngữ tự do độc lập đã đăng ký.

(“Sinh viên Ngôn ngữ”) đề cập đến bất kỳ người mua Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ nào thông qua trang web OFRENCH.COM.

(“Thông tin liên hệ”) đề cập đến việc đăng ký của Sinh viên Ngôn ngữ vào một tài khoản trực tuyến trên trang web OFRENCH.COM.

(“Phí bài học”) đề cập đến tổng phí cho mỗi bài học. (“Thông tin bí mật”) đề cập đến bất kỳ thông tin nào và bằng cách nào được cung cấp ngoại trừ thông tin thuộc phạm vi công cộng hoặc phải được tiết lộ để tuân thủ luật pháp.

hỗn hợp

OFRENCH.COM được sở hữu và điều hành bởi Ofrench; Đã đăng ký tại Pháp; Công ty số 2150872

Pháp luật và các quy định

Các quy định của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Pháp. Các quy định của thỏa thuận này có thể bị nghiêm trọng và, nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó có thể được gỡ bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

x
X
Yêu thích
Đăng ký tài khoản mới
Bạn co săn san để tạo một tai khoản?
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh
0