Akceptacja warunków świadczenia usług i warunków

Rejestrując się lub korzystając z dowolnej Usługi OFRENCH.COM („Witryna internetowa”), zgadzasz się zaakceptować następujące warunki, które regulują dostęp i korzystanie z witryny OFRENCH.COM. Korzystając z OFRENCH.COM, akceptujesz również nasze warunki Polityka prywatności. Warunki te stanowią umowę prawną między Tobą a Ofrench („Właścicielem”) OFRENCH.COM w odniesieniu do Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej i będą wiążące we wszystkich okolicznościach.

Nasz serwis - aby pomóc Ci zrozumieć, czego możesz oczekiwać od nas

Rejestrując się lub korzystając z dowolnej Usługi OFRENCH.COM („Witryna internetowa”), zgadzasz się zaakceptować następujące warunki, które regulują dostęp i korzystanie z witryny OFRENCH.COM. Korzystając z OFRENCH.COM, akceptujesz również nasze warunki Polityka prywatności. Warunki te stanowią umowę prawną między Tobą a Ofrench („Właścicielem”) OFRENCH.COM w odniesieniu do Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej i będą wiążące we wszystkich okolicznościach.

Warunki ogólne - wszyscy użytkownicy

Niniejsza umowa może zostać zmieniona według naszego uznania w dowolnym momencie i zawsze na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się, że są oni w pełni świadomi warunków użytkowania. Dalsze korzystanie ze strony internetowej OFRENCH.COM będzie uważane za akceptację wszelkich zmian warunków użytkowania.

Aby korzystać z Usług świadczonych przez OFRENCH.COM, zarówno nauczyciele języka, jak i studenci języków będą musieli zarejestrować konto online („Dane kontaktowe”).

Wyłącznym obowiązkiem każdego zarejestrowanego Studenta Języka i każdego zarejestrowanego Nauczyciela Języka jest upewnienie się, że wszystkie dane osobowe, w tym kontaktowe adresy e-mail, są zawsze aktualne i dokładne. Akceptując niniejsze warunki, wszyscy Użytkownicy niniejszym zwalniają OFRENCH.COM i Ofrench z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, podejrzewanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, które powstają z powodu niedokładności dane osobowe przechowywane na stronie internetowej OFRENCH.COM, systemach oraz wspierającej infrastrukturze i sprzęcie. Wszyscy użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i dokładność wszelkich informacji publikowanych przez nich na OFRENCH.COM. Ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w oparciu o jakiekolwiek informacje opublikowane na stronie internetowej OFRENCH.COM przez dowolnego zarejestrowanego Użytkownika.

OFRENCH.COM i Właściciel zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub rozwiązania członkostwa dowolnego zarejestrowanego Użytkownika z dowolnego powodu. Zarejestrowanym użytkownikom, których rejestracja została zakończona z powodu naruszenia niniejszych warunków, nie będą wypłacane żadne zwroty, płatności ani rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju.

Nauczyciele języka mogą zakończyć członkostwo w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem terminowego zakończenia wszelkich zaległych usług szkoleniowych, które zaakceptowali w imieniu studenta języka.

Nauczyciele języka mogą zakończyć członkostwo w dowolnym momencie, ale ponoszą odpowiedzialność wobec Właściciela za wszelkie środki pieniężne zaległe w związku z Usługami szkolenia językowego przeprowadzonymi na ich wniosek przez Nauczyciela języka.

Ogólne obowiązki użytkownika

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zgadzają się nie publikować, nie rozpowszechniać, nie publikować ani w żaden inny sposób przekazywać obraźliwych materiałów, w tym obraźliwego języka, fotografii ani żadnych innych materiałów o charakterze obraźliwym lub seksualnym. Naruszenie tego warunku przez któregokolwiek członka spowoduje zakończenie rejestracji tego członka i może skutkować powiadomieniem odpowiednich organów.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zgadzają się nie publikować, rozpowszechniać, publikować ani w żaden inny sposób umieszczać żadnego kodu komputerowego na stronie internetowej OFRENCH.COM, który bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do innej strony bez naszej wyraźnej zgody.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zgadzają się nie rozpowszechniać ani nie udostępniać danych dotyczących nazwy użytkownika żadnej innej osobie ani firmie w celu umożliwienia innym korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem OFRENCH.COM.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy gwarantują i poświadczają, że mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy będą bronić, zabezpieczać i chronić przed OFRENCH.COM i Właścicielem, jego przedstawicielami, dyrektorami, pracownikami, agentami, podmiotami powiązanymi i stronami trzecimi, przed wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami prawnymi) związanymi lub powstającymi z korzystania z OFRENCH.COM.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zgadzają się, że ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie zgony, groźby, delikty lub szkody wyrządzone przez innego zarejestrowanego Użytkownika, szkody za straty danych, utratę programów, koszty przerw w świadczeniu usług lub zamawianie usług zastępczych) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług szkolenia językowego świadczonych za pośrednictwem OFRENCH.COM.

Nie będziesz w żaden sposób kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać, sprzedawać, rozpowszechniać ani reprodukować materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych chronionych informacji zastrzeżonych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takich materiałów.

Rejestracja studencka

Podczas rejestracji jako student języka będziesz musiał podać dane osobowe, które nie ograniczają się do twojego pełnego imienia i nazwiska; Twój adres email; Twoja lokalna strefa czasowa (jeśli dotyczy). Rejestrując konto, potwierdzasz, że masz ponad 16 lat i akceptujesz warunki użytkowania. Aby korzystać z platformy OFRENCH.COM, konieczne będzie również skonfigurowanie konta Skype, abyśmy mogli połączyć Cię z wybranym nauczycielem języka.
Wykorzystanie dostarczonych przez Ciebie informacji będzie zgodne z witryną internetową Polityka prywatności. Przez okres członkostwa zgadzasz się na warunki użytkowania.

Rejestracja nauczyciela

Podczas rejestracji jako nauczyciel języka będziesz musiał podać dane osobowe, które nie ograniczają się do twojego pełnego imienia i nazwiska; Twój adres email; Twoja data urodzenia; Twój język ojczysty; Twój adres; Twój Kraj Zamieszkania; twoja prowincja; Twoje umiejętności; Twoja dostępność do nauczania; Twoja lokalna strefa czasowa (jeśli dotyczy) i miejsce, w którym o nas słyszałeś. Zostaniesz również poproszony o potwierdzenie, że masz ponad 18 lat i że akceptujesz warunki użytkowania. Aby korzystać z platformy OFRENCH.COM, będziesz również musiał skonfigurować konto Skype i powiadomić się o swojej nazwie Skype jako warunek umieszczenia profilu czesnego na OFRENCH.COM.
Po rejestracji nauczyciele języka będą zobowiązani do stworzenia szczegółowego profilu zawierającego dodatkowe informacje dotyczące ich pochodzenia, doświadczenia w nauczaniu języka, kwalifikacji i podejścia do nauczania, co pozwoli uczniom języka na dokonanie świadomego wyboru. Wszyscy nauczyciele języka są zobowiązani do przesłania wypełnionego szczegółowego profilu do OFRENCH.COM, który musi zostać zatwierdzony, zanim nauczyciel języka będzie mógł przyjąć studentów języka. OFRENCH.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian, poprawek i zmian w profilach Nauczycieli Językowych w celu zapewnienia profesjonalnej prezentacji profili Nauczycieli Językowych.
Wykorzystanie dostarczonych przez Ciebie informacji będzie zgodne z witryną internetową Polityka prywatności. Przez okres członkostwa zgadzasz się na warunki użytkowania.
Nauczyciel, który zarejestruje się na stronie, wyraża wyraźną zgodę na OFRENCH.COM, że jego profil pozostaje widoczny na stronie przez co najmniej 24 miesięcy. W przypadku, gdy Nauczyciel nie będzie chciał uczyć francuskiego przez OFRENCH.COM, jego profil będzie nadal widoczny na stronie z pustym planistą pracy, przez dodatkowy okres 12, po otrzymaniu przez OFRENCH.COM wyraźnego zamówienia od Nauczyciela .

Studenci języków - rezerwacja i płatność

Akceptując niniejsze warunki, wszyscy studenci języków zgadzają się zarezerwować czas lekcji z zarejestrowanymi nauczycielami języka OFRENCH.COM za pośrednictwem strony internetowej OFRENCH.COM oraz uiścić wszystkie opłaty lekcyjne należne Of Ofen za ułatwienie takich rezerwacji.

Wszystkie lekcje muszą być zaplanowane przy użyciu systemu OFRENCH.COM przez ucznia języka, który wybiera dostępny czas lekcji z internetowego planu pracy nauczyciela języka i kończy proces rezerwacji.

Niezastosowanie się do powyższej procedury rezerwacji, aw szczególności wszelkie działania podjęte przez zarejestrowanego Studenta Języka w celu umówienia czasu nauki z zarejestrowanym Nauczycielem Języka OFRENCH.COM w inny sposób, taki, że Opłata za lekcję nie zostanie wypłacona Ofrench, skutkują wygaśnięciem członkostwa tego Ucznia Językowego i zainteresowanego Nauczyciela Języka, lub wszczęcie postępowania prawnego przeciwko temu Uczniowi Języka lub Nauczyciela Języka w celu odzyskania wszelkich środków pieniężnych uznanych za należne z Ofrench.

Wszyscy zarejestrowani studenci języków zgadzają się, aby Ofrench działał w ich imieniu w celu rezerwacji czesnego u określonego nauczyciela języka w ich imieniu. Wszystkie opłaty rezerwacyjne pobierane przez Ofrench w związku z rezerwacją i planowaniem lekcji z zarejestrowanymi nauczycielami języków są należne wyłącznie od zarejestrowanego studenta języka, który dokonał rezerwacji. Warunek ten nie ogranicza jednak możliwości Ofrench odzyskania jakichkolwiek środków pieniężnych należnych firmie od zarejestrowanego nauczyciela języka lub zainteresowanego ucznia języka.

Studenci języków - zwroty kosztów - rezygnacja

Zasady zwrotów

Zarejestrowani uczniowie mają prawo do pełnego zwrotu opłaty rezerwacyjnej zapłaconej za lekcję lub lekcje anulowane przez nauczyciela języka oraz za lekcję lub lekcje, w których nauczyciel języka nie uczestniczy w lekcji w w całości.

W takich okolicznościach prośby o zwrot środków powinny być kierowane przez zainteresowanego ucznia języka, klikając „Zgłoś problem” po upływie czasu lekcji.

Student języka zostanie poproszony o podanie pełnych szczegółów danej lekcji, w tym datę i godzinę lekcji, nauczyciela języka i charakter skargi. Po weryfikacji skargi przez Ofrench, która obejmie uzyskanie potwierdzenia faktów od zainteresowanego Nauczyciela Języka, Ofrench dokona pełnego zwrotu Opłaty za Lekcje wypłaconej zainteresowanemu Nauczycielowi Języka w ciągu 4 do dni roboczych 7.

Pełny zwrot opłat (opłata za lekcję + opłata transakcyjna) nastąpi w formie e-kredytów, których kredytów można używać wyłącznie na platformie OFRENCH.COM.
W takim przypadku Ofrench wystawi Kredyt równy kwocie opłaty za lekcję powiększonej o opłatę transakcyjną. W przypadku, gdy Student wykorzysta swój Kredyt, aby zarezerwować Nauczyciela według niższej stawki godzinowej, Student będzie mógł wykorzystać pozostały kredyt, aby zarezerwować inną lekcję.

Ważny:

Ofrench.com dokonuje wyłącznie zwrotów w formie e-kredytów, które można wykorzystać wyłącznie na platformie Ofrench.com. Ofrench.com nigdy nie zwraca pieniędzy kartą kredytową ani Paypal, w żadnym przypadku ani w żadnych okolicznościach.

Wszystkie Lekcje, które zostaną zakłócone lub odwołane, kwalifikują się do pełnego zwrotu pieniędzy w formie kredytu elektronicznego, pod warunkiem otrzymania powiadomienia w ciągu dni roboczych 7 od daty lekcji.

Zasady anulowania

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Uczeń nie może zaplanować lekcji, będzie mógł anulować lekcję bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, że Nauczyciel zostanie powiadomiony o 12 godzinach.

Po anulowaniu Student otrzymuje automatycznie zwrot pieniędzy za pośrednictwem naszej platformy (w formie e-Kredytów), dzięki czemu Student może przełożyć lekcję na alternatywny czas z Nauczycielem Francuskim lub zarezerwować innego Nauczyciela.

Anulowanie lekcji francuskiego jest bezpłatne i łatwe:

1) Zaloguj na Twoje konto

2) Kliknij „Spotkania”

3) Naciśnij przycisk „Anuluj” znajdujący się obok Lekcji, którą chcesz anulować.

Nauczyciele języka - warunki ogólne

Akceptując niniejsze warunki, wszyscy zarejestrowani Nauczyciele Języka niniejszym zgadzają się, że umieszczając zatwierdzony profil na OFRENCH.COM, wyrażają chęć bezpośredniego zawierania umów z dowolnym zarejestrowanym Uczniem Językowym w celu świadczenia usług szkolenia językowego. Ponadto wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków akceptują, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykonanie, jakość i wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych między sobą a zarejestrowanym Studentem Językowym OFRENCH.COM w odniesieniu do Usług Szkoleniowych Językowych, zaplanowanych u nich przez tego Ucznia Językowego.

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, nauczyciele języków gwarantują, że są samozatrudnieni, a zatem odpowiadają za przestrzeganie wszystkich podatków dochodowych i innych podatków, które powinni odpowiednio rozliczać w ramach jurysdykcji podatkowej mającej zastosowanie do nich.

Wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków są opłacani przez Ofrench za pośrednictwem PayPal za lekcje podane w całości. Nauczyciele języka są obowiązani wyłącznie upewnić się, że mogą otrzymywać fundusze za pośrednictwem PayPal w kraju zamieszkania.

Nauczycielom języka wyraźnie zabrania się negocjowania lub omawiania opłaty za lekcję bezpośrednio lub pośrednio z uczniem języka. Członkostwo któregokolwiek Nauczyciela Języka, który narusza ten warunek, zostanie natychmiast rozwiązane i żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone w związku z Usługą Szkolenia Językowego świadczoną Uczniowi Języka przez tego Nauczyciela Języka.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia członkostwa dowolnego Nauczyciela Języka w dowolnym momencie.

Nauczyciele języka - zgodność z procedurą rezerwacji

Akceptując niniejsze Warunki, wszyscy zarejestrowani Nauczyciele Języka zgadzają się nie kontaktować z żadnym zarejestrowanym Uczniem Języka OFRENCH.COM ani bezpośrednio, ani pośrednio w celu ustalenia czasu nauki u tego Ucznia Języka za pośrednictwem jakiegokolwiek mechanizmu innego niż strona internetowa OFRENCH.COM. Wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków zgadzają się nie angażować ani promować żadnych działań z zamiarem organizowania lekcji z uczniem języka poza witryną OFRENCH.COM. Działalność tego rodzaju jest wyraźnie zabroniona na podstawie naszych warunków świadczenia usług i podważa zaufanie, bezpieczeństwo i legalność rynku OFRENCH.COM.

Wszystkie lekcje muszą być zaplanowane przy użyciu systemu OFRENCH.COM przez studenta języka, który wybiera dostępny czas lekcji z agendy online i kończy proces rezerwacji. Jako nauczyciel języka jesteś odpowiedzialny za zrozumienie prawidłowej procedury rezerwacji i upewnienie się, że przestrzegają ją studenci języka.

Szczególnie niedozwolona działalność obejmuje:

Komunikacja przez e-mail, Skype lub inne środki w celu zaplanowania i zorganizowania lekcji ze Studentem Języka w sposób mający na celu obejście naszej struktury opłat i uniknięcie uiszczenia Opłaty za Lekcje na OFRENCH.COM.

Umieszczanie informacji kontaktowych (w tym adresów URL i obrazów) w profilu nauczyciela, które bezpośrednio lub pośrednio promują usługę poza witryną OFRENCH.COM.

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków przez zarejestrowanego Nauczyciela Języka, w szczególności wszelkie działania podjęte przez Zarejestrowanego Nauczyciela Języka w celu prywatnego uzgodnienia czasu nauki z zarejestrowanym Uczniem Języka OFRENCH.COM za pomocą innych środków, takich jak Lekcja Opłata nie jest wypłacana na rzecz Ofrench, może skutkować rozwiązaniem zarówno członkostwa tego Nauczyciela języka, jak i zainteresowanego Ucznia Języka, lub też może zostać wszczęte postępowanie prawne przeciwko temu Nauczycielowi Języka lub Nauczycielowi Języka w celu odzyskania wszelkich środków pieniężnych uznanych za Ofrench.

Nauczyciele języka - świadczenie usług szkolenia językowego

Wszyscy nauczyciele języków zgadzają się zapewnić wysokiej jakości usługi szkoleniowe dla każdego ucznia języka w odpowiednim czasie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zawieszenia członkostwa każdego Nauczyciela Języka, którego ocena spadnie poniżej naszego wymaganego standardu, co oznacza pozytywną ocenę gwiazd 4 (poza 5) lub wyższą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymaganego standardu w dowolnym momencie.

Wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków zgadzają się być w pełni obecni i gotowi do nauczania przez Skype we właściwym czasie.

Nauczyciele języka - zapewnianie analityki i informacji zwrotnej od uczniów

Wszyscy nauczyciele języków zgadzają się udzielać dokładnych i kompletnych informacji zwrotnych oraz analiz postępów każdego ucznia na końcu każdej lekcji. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia członkostwa każdego Nauczyciela Języka, który nie zapewni dokładnej i kompletnej analizy swoim uczniom na koniec każdej lekcji.

Nauczyciele języka - zasady anulowania lekcji

Nauczyciele języka mogą anulować zaplanowaną lekcję z uczniem języka co najmniej 22 godzin przed rozpoczęciem lekcji. W takim przypadku nauczyciele języka muszą poinformować administratora witryny (info @ localhost) i studentów języka. Lekcji nie można anulować na mniej niż 22 godzin przed rozpoczęciem lekcji. Korepetytorzy proszeni są o zwrot do Ofrench wszelkich kwot zapłaconych przez tego Ucznia Języka na rzecz OFRENCH.COM w związku z odwołanymi lekcjami. Po anulowaniu zaplanowanej lekcji automatycznie zostanie wypłacony pełny zwrot Opłaty za lekcje zapłaconej przez Studenta języka na rzecz OFRENCH.COM w formie Kredytu.

Nauczyciele języka - planowanie pracy

Jako nauczyciel OFRENCH.COM masz całkowitą swobodę w ustalaniu własnych godzin.
Klienci mogą rezerwować tylko te przedziały czasowe, które udostępniasz. Twój profil będzie nadal pojawiał się na naszym rynku, jeśli Twój plan pracy jest pusty, ale nie będą mogli zarezerwować czasu lekcji.
Nauczyciel, który chce zmienić swoje godziny, musi to ustawić tutaj https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Komunikacja między użytkownikami

OFRENCH.COM i Ofrench zastrzegają sobie prawo do monitorowania komunikacji między wszystkimi zarejestrowanymi użytkownikami w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa OFRENCH.COM oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników OFRENCH.COM. Komunikacja między użytkownikami OFRENCH.COM za pośrednictwem dowolnego narzędzia lub funkcji, które udostępniamy (w tym nieotwarte wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszego systemu przesyłania wiadomości) może być monitorowana przez personel OFRENCH.COM w celu zapobiegania oszustwom, zapobiegania nadużyciom OFRENCH Witryna internetowa .COM i identyfikacja prób uniknięcia lub obejścia naszej struktury opłat za lekcje.

Korzystanie ze skype

Rejestrując się lub korzystając z dowolnej usługi OFRENCH.COM, wszyscy Użytkownicy potwierdzają, że ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie są odpowiedzialni za jakość interfejsu Skype lub jakość komunikacji między Studentem Językowym a Nauczycielem Językowym korzystającym ze Skype. Skype jest zewnętrznym rozwiązaniem komunikacyjnym i nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za OFRENCH.COM lub Ofrench.

Rozwiązywanie sporów

Ani OFRENCH.COM, ani Ofrench nie są odpowiedzialne za jakość usług szkolenia językowego świadczonych przez nauczycieli języków zarejestrowanych na OFRENCH.COM.

Nauczyciele języka i studenci języków nawiązują bezpośrednie umowy o świadczenie usług szkolenia językowego z OFRENCH.COM ułatwiających transakcję ze strony ucznia języka. W przypadku sporu zarejestrowanego studenta języka dotyczącego jakości, czasu trwania, standardu lub jakiejkolwiek innej kwestii związanej z lekcją języka lub inną powiązaną usługą szkolenia językowego prowadzoną przez zarejestrowanego nauczyciela języka, kwestia ta powinna zostać rozwiązana między zarejestrowany student języka i zarejestrowany nauczyciel języka bezpośrednio jako dwie zasady umowy.

OFRENCH.COM ani Ofrench nie będą dokonywać żadnych zwrotów kosztów w związku z jakością, czasem trwania lub standardem świadczonej usługi szkolenia językowego ani żadnymi innymi kwestiami będącymi pod kontrolą lub wpływem danego nauczyciela języka. Wszelkie spory między studentami języków a nauczycielami języków będą rozstrzygane wyłącznie przez właściciela.

Użytkownicy niniejszym zwalniają Właściciela i OFRENCH.COM z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, związanych z wszelkimi sporami powstałymi między Studentem Języka Językowego a Nauczycielem Języka.

Nasza odpowiedzialność wobec ciebie

OFRENCH.COM i Właściciel nie gwarantują dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub treści prezentowanych na stronie internetowej.

Ani OFRENCH.COM, ani Ofrench nie są odpowiedzialne za dostarczenie, jakość ani wykonanie jakiejkolwiek indywidualnej lekcji języka zarezerwowanej przez OFRENCH.COM. Rejestrując konto i akceptując niniejsze warunki, zarówno zarejestrowani studenci języków, jak i zarejestrowani nauczyciele języków zgadzają się, że wykonanie zobowiązań OFRENCH.COM i Ofrench wobec zarejestrowanych studentów języków i nauczycieli języków w odniesieniu do poszczególnych rezerwacji zostanie uznane za zakończone przez powiadomienie o szczegółach tej rezerwacji odpowiedniemu Nauczycielowi Języka i Studentowi Języka za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wszelkie Usługi świadczone za pośrednictwem OFRENCH.COM są świadczone na zasadzie „tak jak są”, bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, w całej komunikacji z OFRENCH.COM, Właścicielem, jego podmiotami stowarzyszonymi lub jego przedstawicielami, lub w inny sposób z szacunek dla każdej Usługi.

OFRENCH.COM i Właściciel i / lub podmioty stowarzyszone w szczególności zrzekają się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Ani OFRENCH.COM, ani Właściciel, ani jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują, że korzystanie z jakiejkolwiek Usługi świadczonej na rzecz Nauczycieli Językowych lub Studentów Językowych za pośrednictwem OFRENCH.COM będzie bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne lub wolne od błędów, lub spełni twoje wymagania, lub że wszelkie wady w witrynie internetowej zostaną usunięte.

OFRENCH.COM oraz Właściciel i podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od formy działania, za działania lub zaniechania innych Użytkowników (w tym nieautoryzowanych Użytkowników lub „hakerów”) na stronie internetowej.

Definicje

(„Użytkownicy”) odnoszą się zarówno do niezależnych nauczycieli języków obcych („nauczycieli języków”), jak i nabywców usług szkolenia językowego („uczniów języków”). Użytkownik może być nauczycielem języka, uczniem języka lub jednym i drugim.

(„Witryna internetowa”) odnosi się do domeny OFRENCH.COM.

(„Usługi szkolenia językowego”) oznaczają każdą usługę świadczoną przez nauczyciela języka uczniowi języka za pośrednictwem strony internetowej

(„Usługa (-y)”) oznacza każdą usługę świadczoną przez OFRENCH.COM w celu ułatwienia świadczenia usług szkolenia językowego przez nauczyciela języka uczniowi języka.

(„Właściciel”) odnosi się do Ofrench; Zarejestrowany we Francji; Nr firmy 2150872

(„Nauczyciele języka”) oznaczają wszystkich zarejestrowanych niezależnych nauczycieli języków obcych.

(„Studenci języków”) odnoszą się do każdego nabywcy usług szkolenia językowego za pośrednictwem strony internetowej OFRENCH.COM.

(„Dane kontaktowe”) odnosi się do rejestracji Studentów Językowych na koncie online na stronie internetowej OFRENCH.COM.

(„Opłata za lekcję”) oznacza całkowitą opłatę za lekcję. („Informacje poufne”) odnosi się do wszelkich informacji i niezależnie od tego, które są dostarczane, z wyjątkiem informacji, które są własnością publiczną lub muszą zostać ujawnione w celu zachowania zgodności z prawem.

Różne

OFRENCH.COM jest własnością Ofrench i jest przez nią zarządzany; Zarejestrowany we Francji; Nr firmy 2150872

Prawa i regulacje

Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu francuskiemu. Postanowienia niniejszej umowy można rozdzielić i jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy użytkownika zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to może zostać usunięte, a pozostałe postanowienia zostaną wykonane.

Proszę wypełnić wymagane pola
x
X
×