Canadees Frans leren? Ga hier

Servicevoorwaarden en voorwaarden


Aanvaarding van servicevoorwaarden en voorwaarden

Door u te registreren of een Dienst te gebruiken die wordt aangeboden door OFRENCH.COM ("De website"), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen die de toegang tot en uw gebruik van de OFRENCH.COM-website regelen. Door OFRENCH.COM te gebruiken, accepteert u ook de voorwaarden van onze Privacy Beleid. De voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Ofrench, ("De Eigenaar") van OFRENCH.COM met betrekking tot de Diensten die via de Website worden geleverd, en zijn bindend onder alle omstandigheden.

Onze service - om u te helpen begrijpen wat u van ons kunt verwachten

Door u te registreren of een Dienst te gebruiken die wordt aangeboden door OFRENCH.COM ("De website"), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen die de toegang tot en uw gebruik van de OFRENCH.COM-website regelen. Door OFRENCH.COM te gebruiken, accepteert u ook de voorwaarden van onze Privacy Beleid. De voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Ofrench, ("De Eigenaar") van OFRENCH.COM met betrekking tot de Diensten die via de Website worden geleverd, en zijn bindend onder alle omstandigheden.

Algemene voorwaarden - alle gebruikers

Deze overeenkomst kan te allen tijde naar eigen goeddunken worden gewijzigd en het is altijd de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat deze volledig op de hoogte is van de gebruiksvoorwaarden. Voortgezet gebruik van de OFRENCH.COM-website wordt beschouwd als acceptatie van elke variatie van de gebruiksvoorwaarden.

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst (en) die door OFRENCH.COM wordt geleverd, moeten zowel taalleraren als taalstudenten een online account registreren ("Contactgegevens").

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke geregistreerde taalstudent en elke geregistreerde taaldocent om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens, inclusief e-mailadressen van contactpersonen, altijd actueel en nauwkeurig zijn. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, ontheffen alle Gebruikers hierbij OFRENCH.COM en Ofrench van alle claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijke en gevolgschade) van welke aard en aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die ontstaan ​​als gevolg van onjuistheden persoonlijke informatie die wordt bewaard op de OFRENCH.COM website, systemen en ondersteunende infrastructuur en hardware. Alle gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van alle informatie die zij op OFRENCH.COM publiceren. OFRENCH.COM noch de eigenaar is aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan ontstaan ​​door het vertrouwen op enige informatie die door een geregistreerde gebruiker op de OFRENCH.COM-website is gepubliceerd.

OFRENCH.COM en de Eigenaar behouden zich het recht voor om het lidmaatschap van een geregistreerde Gebruiker om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen. Er worden geen terugbetalingen, betalingen of compensaties van welke aard dan ook betaald aan geregistreerde gebruikers wiens registratie is beëindigd wegens schending van deze algemene voorwaarden.

Taalleraren kunnen hun lidmaatschap op elk moment beëindigen mits de tijdige voltooiing van uitstaande taaltrainingsdiensten die zij hebben geaccepteerd namens een taalstudent.

Taalstudenten kunnen hun lidmaatschap te allen tijde beëindigen, maar blijven aansprakelijk jegens de Eigenaar voor alle uitstaande bedragen in verband met Language Training Services uitgevoerd op hun verzoek door een Language Teacher.

Algemene gebruikersverantwoordelijkheden

Alle geregistreerde Gebruikers komen overeen geen aanstootgevend materiaal, inclusief aanstootgevende taal, fotografie of enig ander materiaal van aanstootgevende of seksuele aard, te posten, verspreiden, publiceren of op enige andere wijze te verzenden. Schending van deze voorwaarde door een lid zal resulteren in beëindiging van de registratie van die leden en kan ertoe leiden dat de juiste autoriteiten op de hoogte worden gebracht.

Alle geregistreerde gebruikers stemmen ermee in geen computercode op de OFRENCH.COM-website te plaatsen, te verspreiden, te publiceren of op enige andere manier te plaatsen die direct of indirect naar een andere website linkt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Alle geregistreerde gebruikers komen overeen hun gebruikersnaamgegevens niet te verspreiden of te delen met een andere persoon of bedrijf om anderen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden via OFRENCH.COM.

Alle geregistreerde Gebruikers garanderen en verklaren zelf dat zij wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder hun toepasselijke wetgeving.

Alle geregistreerde Gebruikers zullen OFRENCH.COM en de Eigenaar, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde partijen en derden verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) met betrekking tot of ontstaan door uw gebruik van OFRENCH.COM.

Alle geregistreerde gebruikers zijn het erover eens dat noch OFRENCH.COM noch de eigenaar aansprakelijk zijn voor incidentele, gevolg- of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, sterfgevallen, bedreigingen, wonden of verwondingen gepleegd door een andere geregistreerde gebruiker, schadevergoeding voor verlies van gegevens, verlies van programma's, kosten van serviceonderbrekingen of aanschaf van vervangende diensten) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de taaltrainingsdiensten te gebruiken die worden aangeboden via OFRENCH.COM.

U mag op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere beschermde eigendomsinformatie kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, weergeven, verkopen, distribueren of reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke materialen.

Student registratie

Wanneer u zich registreert als een taalstudent, moet u persoonlijke informatie verstrekken die niet beperkt is tot uw volledige naam; jouw e-mailadres; uw lokale tijdzone (indien van toepassing). Door een account te registreren, bevestigt u dat u ouder bent dan 16 en dat u de gebruiksvoorwaarden accepteert. Om het OFRENCH.COM-platform te gebruiken, moet u ook een Skype-account instellen zodat we u kunnen verbinden met de door u gekozen taaldocent.
Gebruik van alle door u verstrekte informatie is in overeenstemming met de website privacybeleid. Voor de duur van uw lidmaatschap stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden.

Tutor registratie

Wanneer u zich registreert als een taaldocent, moet u persoonlijke informatie verstrekken die niet beperkt is tot uw volledige naam; jouw e-mailadres; je geboortedatum; je moedertaal; jouw adres; Uw land van verblijf; uw provincie; jouw vaardigheden; uw beschikbaarheid voor lesgeven; uw lokale tijdzone (indien van toepassing) en waar u over ons heeft gehoord. U wordt ook gevraagd om te bevestigen dat u ouder bent dan 18 en dat u de gebruiksvoorwaarden accepteert. Om het OFRENCH.COM-platform te gebruiken, moet u ook een Skype-account instellen en ons uw Skype-naam melden als voorwaarde voor het vermelden van een collegeprofiel op OFRENCH.COM.
Na registratie moeten taaldocenten een gedetailleerd profiel maken met aanvullende informatie over hun achtergrond, ervaring met taalonderwijs, kwalificaties en onderwijsbenadering, zodat taalstudenten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Alle taaldocenten moeten hun ingevulde gedetailleerde profiel indienen bij OFRENCH.COM, dat moet worden goedgekeurd voordat een taaldocent taalstudenten mag accepteren. OFRENCH.COM behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen, correcties en wijzigingen aan te brengen in Language Teacher-profielen om ervoor te zorgen dat de Language Teacher-profielen op een professionele manier worden gepresenteerd.
Gebruik van alle door u verstrekte informatie is in overeenstemming met de website privacybeleid. Voor de duur van uw lidmaatschap stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden.
Tutor die zich registreert op de site, geeft uitdrukkelijk toestemming aan OFRENCH.COM dat zijn profiel minimaal 24 maanden zichtbaar blijft op de site. In het geval dat Tutor geen Frans meer wil lesgeven via OFRENCH.COM, blijft zijn / haar profiel nog 12 maanden zichtbaar op de site met een lege werkplanner, nadat OFRENCH.COM een uitdrukkelijke opdracht van Tutor heeft ontvangen .

Taalstudenten - boeking en betaling

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemmen alle taalstudenten ermee in om lestijd te boeken bij geregistreerde OFRENCH.COM-taaldocenten via de OFRENCH.COM-website en de betaling van alle leskosten vanwege Ofrench voor het faciliteren van dergelijke boekingen.

Alle lessen moeten worden gepland met behulp van het OFRENCH.COM-systeem door een taalstudent die een beschikbare lestijd selecteert uit de online werkplanner van een taaldocent en het boekingsproces voltooit.

Het niet naleven van de bovenstaande boekingsprocedure, en in het bijzonder enige actie die door een geregistreerde taalstudent wordt ondernomen om collegegeld te regelen met een geregistreerde OFRENCH.COM-taaldocent op een andere manier, zodat er geen lesgeld aan Ofrench wordt betaald, kan resulteren in de beëindiging van zowel het lidmaatschap van die taalstudent als dat van de betreffende taaldocent, en / of gerechtelijke stappen tegen die taalstudent of de betreffende taaldocent voor terugvordering van gelden die geacht worden aan Ofrench verschuldigd te zijn.

Alle geregistreerde taalstudenten gaan ermee akkoord dat Ofrench optreedt als agent voor hen om namens hen les te boeken bij een bepaalde taaldocent. Alle boekingskosten die door Ofrench in rekening worden gebracht in verband met het boeken en plannen van lessen bij geregistreerde taalleraren zijn uitsluitend verschuldigd door de geregistreerde taalstudent die de boeking heeft gemaakt. Deze voorwaarde beperkt echter niet het vermogen van Ofrench om het aan het bedrijf verschuldigde geld terug te vorderen van de geregistreerde taalleraar of de betreffende taalstudent.

Taalstudenten - restitutie - annulering

Restitutiebeleid

Geval # 1) Geregistreerde taalstudenten hebben recht op volledige terugbetaling van de boekingskosten die zijn betaald voor een les of lessen die zijn geannuleerd door een taaldocent en voor een les of lessen die niet zijn bevestigd door een taaldocent tot 1 uur voor aanvang van de les.

In dergelijke omstandigheden wordt automatisch een volledige terugbetaling van de vergoedingen verleend.

Geval # 2) Geregistreerde taalstudenten hebben recht op volledige terugbetaling van de boekingskosten die zijn betaald voor een les of lessen waarbij de taaldocent de les niet in zijn geheel bijwoont. 

In dergelijke omstandigheden moeten verzoeken om terugbetaling worden gericht door de betrokken taalstudent, door te klikken op "Probleem melden", nadat de lestijd is verstreken.

Alle lessen die verstoord zijn of niet plaatsvinden, komen in aanmerking voor een volledige terugbetaling, op voorwaarde dat we binnen 7 werkdagen na de lesdatum een ​​melding ontvangen.

Taalstudent wordt gevraagd om de volledige details van de betreffende les te vermelden, inclusief de datum en tijd van de les (sen), de taalleraar en de aard van de klacht. Na verificatie van de klacht door Ofrench, waaronder het verkrijgen van bevestiging van de feiten van de betrokken taaldocent, kan Ofrench naar eigen goeddunken beslissen om binnen ongeveer 7 werkdagen een volledige terugbetaling van de reserveringskosten op uw elektronische portemonnee te geven. .

Geval # 3) Geregistreerde taalstudenten hebben mogelijk recht op een volledige terugbetaling van de reserveringskosten die zijn betaald met betrekking tot een les of lessen waarbij de Langauage-student kan bewijzen dat er een probleem was met de les, in termen van kwaliteit. 

Taalstudent wordt gevraagd om de volledige details van de betreffende les te vermelden, inclusief de datum en tijd van de les (sen), de taalleraar en de aard van de klacht. Na verificatie van de klacht door Ofrench, waaronder het verkrijgen van bevestiging van de feiten van de betrokken taaldocent, kan Ofrench naar eigen goeddunken beslissen om binnen ongeveer 7 werkdagen een volledige terugbetaling van de reserveringskosten op uw elektronische portemonnee te geven. .

Belangrijk:

1) Een volledige terugbetaling is gelijk aan het bedrag van de leskosten plus de transactiekosten.

2) De restituties worden overgemaakt naar een individuele elektronische portemonnee binnen het OFRENCH.COM-platform. Het saldo kan uitsluitend worden gebruikt om lessen te boeken binnen het OFRENCH.COM-platform.

In het geval de student zijn / haar tegoed gebruikt om een ​​tutor te boeken tegen een lager uurtarief, kan de student het saldo gebruiken om een ​​andere les te boeken.

3) OFRENCH.COM zal in geen geval of onder welke omstandigheid dan ook restitutie geven via creditcard of Paypal of enige andere betaalmethode.

Annuleringsvoorwaarden

Als de student om welke reden dan ook geen geplande les kan maken, kan de student de les kosteloos annuleren, op voorwaarde dat de 4-uren aan de docent zijn meegedeeld.

Na annulering wordt de student automatisch terugbetaald door ons platform (in de vorm van E-Credits), zodat de student de les kan verzetten naar een ander tijdstip met de Franse tutor of een andere tutor kan boeken.

Een Franse les annuleren is gratis en eenvoudig:

1) Inloggen naar jouw rekening

2) Klik op "Afspraken"

3) Druk op de knop 'Annuleren' naast de les die u wilt annuleren.

 

Taalleraren - algemene voorwaarden

Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaan alle geregistreerde taalleerkrachten ermee akkoord dat door het plaatsen van een goedgekeurd profiel op OFRENCH.COM zij bereid zijn om rechtstreeks een contract te sluiten met een geregistreerde taalstudent voor het leveren van taaltrainingsdiensten. Bovendien aanvaarden alle geregistreerde taalleraren dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, kwaliteit en nakoming van alle contractuele verplichtingen tussen henzelf en een geregistreerde taalstudent van OFRENCH.COM met betrekking tot de taaltrainingsdiensten die met hen zijn gepland door die taalstudent.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garanderen taaldocenten dat ze als zelfstandige werken en daarom verantwoordelijk zijn voor de naleving van alle inkomstenbelasting en andere belastingen die zij correct moeten afleggen onder het toepasselijke belastinggebied.

Alle geregistreerde taaldocenten worden betaald door Ofrench via PayPal, voor de lessen die volledig worden gegeven. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van taaldocenten om ervoor te zorgen dat ze via PayPal geld kunnen ontvangen in hun land van verblijf.

Het is taaldocenten uitdrukkelijk verboden om direct of indirect met een taalstudent over het lesgeld te onderhandelen of te discussiëren. Het lidmaatschap van een taaldocent die in strijd is met deze voorwaarde, wordt onmiddellijk beëindigd en er wordt geen vergoeding betaald voor enige taaltrainingsdienst die door die taalleraar aan een taalstudent wordt aangeboden.

We behouden ons het recht voor om het lidmaatschap van een taaldocent op elk moment te beëindigen of op te schorten.

Taalleraren - naleving van de boekingsprocedure

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, gaan alle geregistreerde taalleerkrachten ermee akkoord geen contact op te nemen met een geregistreerde OFRENCH.COM-taalstudent, hetzij direct, hetzij indirect, met het doel om les te krijgen met die taalstudent via een ander mechanisme dan de OFRENCH.COM-website. Alle geregistreerde taalleraren gaan ermee akkoord geen activiteiten te ondernemen of te promoten met de bedoeling lessen te organiseren met een taalstudent buiten de OFRENCH.COM-site. Dit soort activiteiten is specifiek verboden onder onze servicevoorwaarden en ondermijnt het vertrouwen, de veiligheid en de legitimiteit van de OFRENCH.COM-markt.

Alle lessen moeten worden gepland met behulp van het OFRENCH.COM-systeem door een taalstudent die een beschikbare lestijd selecteert uit uw online agenda en het boekingsproces voltooit. Als taaldocent ben je verantwoordelijk voor het begrijpen van de juiste boekingsprocedure en ervoor te zorgen dat deze wordt gevolgd door taalstudenten.

Activiteit die specifiek niet is toegestaan, omvat:

Communicatie via e-mail, Skype of andere middelen met de bedoeling om een ​​les met een taalstudent te plannen en te regelen op een manier die bedoeld is om onze tariefstructuur te omzeilen en de betaling van het lesgeld aan OFRENCH.COM te voorkomen.

Het plaatsen van contactgegevens (inclusief URL's en afbeeldingen) op uw lerarenprofiel die direct of indirect reclame maken voor een dienst buiten de OFRENCH.COM-website.

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden door een geregistreerde taaldocent, en in het bijzonder elke handeling die door een geregistreerde taaldocent wordt ondernomen met het doel om privélessen te regelen bij een geregistreerde OFRENCH.COM-taalstudent op een andere manier, zodat de les Vergoeding wordt niet betaald aan Ofrench, kan leiden tot beëindiging van zowel het lidmaatschap van die Taalleraar als dat van de betreffende Taalstudent, en / of gerechtelijke stappen tegen die Taalleraar of de betreffende Taalstudent voor terugvordering van gelden die aan Ofrench verschuldigd worden geacht.

Taalleraren - levering van taaltrainingsdiensten

Alle taalleerkrachten gaan ermee akkoord om elke taalstudent tijdig hoogwaardige taaltrainingsdiensten te bieden. We behouden ons het recht voor om het lidmaatschap van een taaldocent te beëindigen of op te schorten van wie de beoordeling lager is dan onze vereiste norm, namelijk een positieve feedbackscore van 4 sterren (van de 5) of hoger. We behouden ons het recht voor om de vereiste norm op elk moment te wijzigen.

Alle geregistreerde taaldocenten komen overeen volledig aanwezig te zijn en klaar te staan ​​om les te geven op Skype op het juiste geplande tijdstip.

Taalleraren - verstrekken van studentanalyses en feedback

Alle taaldocenten komen overeen om nauwkeurige en volledige feedback en analyse te geven van de voortgang van elke student aan het einde van elke les. We behouden ons het recht voor om het lidmaatschap van een taaldocent te beëindigen of op te schorten die na het einde van elke les geen nauwkeurige en volledige analyse voor zijn studenten levert.

Taalleraren - annuleringsvoorwaarden voor lessen

Taaldocenten kunnen een geplande les met een taalstudent ten minste 1 uur voor aanvang van de les annuleren. In dat geval moeten taalleraren de beheerder van de site ([email protected]) en taalstudenten informeren. Lessen kunnen niet minder dan 1 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. In het geval dat docenten de geplande les niet hebben geannuleerd en de geplande les niet hebben bijgewoond, kan aan docenten worden gevraagd om het bedrag dat door die taalstudent is betaald aan OFRENCH.COM terug te betalen met betrekking tot de geannuleerde les (sen).

Taalleraren - werkplanning

Als OFRENCH.COM tutor ben je volledig vrij om je eigen uren in te stellen.
Klanten kunnen alleen tijdvakken reserveren die u beschikbaar stelt. Uw profiel blijft op onze marktplaats verschijnen als uw werkplanner leeg is, maar zij kunnen geen lestijd boeken.
Tutor die zijn / haar uren wil veranderen, moet dit hier instellen https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Communicatie tussen gebruikers

OFRENCH.COM en Ofrench behouden zich het recht voor om de communicatie tussen alle geregistreerde gebruikers te controleren om de integriteit en veiligheid van OFRENCH.COM te waarborgen en om de veiligheid van alle gebruikers van OFRENCH.COM te waarborgen. Communicatie tussen OFRENCH.COM-gebruikers via een van de tools of functies die we u ter beschikking stellen (inclusief ongeopende berichten die via ons berichtensysteem zijn verzonden) kunnen worden gecontroleerd door personeel van OFRENCH.COM om fraude te voorkomen, het voorkomen van misbruik van de OFRENCH. .COM-website en het identificeren van pogingen om onze Leskostenstructuur te vermijden of te omzeilen.

Gebruik van Skype

Door zich te registreren of een dienst van OFRENCH.COM te gebruiken, erkennen alle Gebruikers dat noch OFRENCH.COM noch de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de Skype-interface of de kwaliteit van de communicatie tussen een taalstudent en een taaldocent die Skype gebruikt. Skype is een communicatieoplossing van derden en valt op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van OFRENCH.COM of Ofrench.

Onze verantwoordelijkheden tegenover u

OFRENCH.COM en de eigenaar garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of inhoud die op de website wordt gepresenteerd.

OFRENCH.COM noch Ofrench is verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit of uitvoering van een individuele taalles die via OFRENCH.COM is geboekt. Door een account te registreren en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaan zowel geregistreerde taalstudenten als geregistreerde taalleraren ermee akkoord dat de nakoming van OFRENCH.COM en de contractuele verplichtingen van Ofrench jegens zowel geregistreerde taalstudenten als taalleraren met betrekking tot een individuele boeking als voltooid wordt beschouwd door mededeling van de details van die boeking aan de betreffende taaldocent en taalstudent via de klantenservice.

Elke Dienst die wordt aangeboden via OFRENCH.COM is op een "as is" -basis zonder enige garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet, impliciet, wettelijk, in alle communicatie met OFRENCH.COM, de Eigenaar, zijn gelieerde ondernemingen of zijn vertegenwoordigers, of anderszins met respect voor elke service.

OFRENCH.COM en de eigenaar en / of zijn dochterondernemingen wijzen specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. OFRENCH.COM, noch de eigenaar, noch zijn gelieerde ondernemingen garanderen dat uw gebruik van enige Dienst die via OFRENCH.COM aan taalleraren of taalstudenten wordt verstrekt, veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos zal zijn, of aan uw vereisten zal voldoen, of dat eventuele gebreken in de website zullen worden gecorrigeerd.

OFRENCH.COM en de eigenaar en zijn gelieerde ondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere gebruikers (inclusief ongeautoriseerde gebruikers of "hackers") van de website.

Definities

("Gebruikers") verwijst naar zowel onafhankelijke freelancedocenten ("Taalleraren") als de kopers van taaltrainingsdiensten ("Taalstudenten"). Een gebruiker kan een taaldocent, taalstudent of beide zijn.

("De website") verwijst naar het domein OFRENCH.COM.

("Taaltrainingsdienst (en)") betekent elke dienst die door een taaldocent aan een taalstudent wordt geleverd via de website

("Dienst (en)") verwijst naar elke dienst die door OFRENCH.COM wordt geleverd om de levering van taaltrainingsdiensten door een taalleraar aan een taalstudent te vergemakkelijken.

("De eigenaar") verwijst naar Ofrench; Geregistreerd in Frankrijk; Bedrijfsnummer 2150872

("Taalleraren") verwijst naar alle geregistreerde onafhankelijke freelancetaaldocenten.

("Taalstudenten") verwijst naar elke koper van taaltrainingsdiensten via de OFRENCH.COM-website.

("Contactinfo") verwijst naar de registratie van taalstudenten op een online account op de OFRENCH.COM-website.

("Leskosten") verwijst naar het totale bedrag per les. ("Vertrouwelijke informatie") verwijst naar alle informatie die en op welke manier dan ook wordt verstrekt, met uitzondering van informatie die openbaar is of openbaar moet worden gemaakt om te voldoen aan de wet.

Diversen

OFRENCH.COM is eigendom van en wordt beheerd door Ofrench; Geregistreerd in Frankrijk; Bedrijfsnummer 2150872

Wet en regelgeving

De bepalingen van deze Overeenkomst worden beheerst door het Franse recht. De bepalingen van deze overeenkomst zijn scheidbaar en, als een bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan die bepaling worden verwijderd en de resterende bepalingen worden gehandhaafd.

x
X
Favorieten
Registreer Nieuwe Account
Heeft u al een account?
Reset Password
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijk
0