ללמוד צרפתית קנדית? עבור כאן

תנאי השירות והתנאים


קבלת תנאי השירות והתנאים

על ידי רישום או שימוש בכל שירות המסופק על ידי OFRENCH.COM ("אתר האינטרנט") אתה מסכים לקבל את התנאים וההגבלות הבאים המסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר OFRENCH.COM. על ידי שימוש ב- OFRENCH.COM אתה מקבל את התנאים שלנו מדיניות הפרטיות . התנאים וההגבלות יהוו הסכם משפטי בינך לבין Ofrench, ("הבעלים") של OFRENCH.COM ביחס לשירותים הניתנים דרך אתר האינטרנט ויהיו מחייבים בכל הנסיבות.

השירות שלנו - כדי לעזור לך להבין למה לצפות מאיתנו

על ידי רישום או שימוש בכל שירות המסופק על ידי OFRENCH.COM ("אתר האינטרנט") אתה מסכים לקבל את התנאים וההגבלות הבאים המסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר OFRENCH.COM. על ידי שימוש ב- OFRENCH.COM אתה מקבל את התנאים שלנו מדיניות הפרטיות . התנאים וההגבלות יהוו הסכם משפטי בינך לבין Ofrench, ("הבעלים") של OFRENCH.COM ביחס לשירותים הניתנים דרך אתר האינטרנט ויהיו מחייבים בכל הנסיבות.

תנאים כלליים - כל המשתמשים

הסכם זה עשוי להשתנות על פי שיקול דעתנו בכל עת ותמיד יהיה באחריות המשתמש לוודא שהוא מודע לחלוטין לתנאי השימוש. שימוש ממושך באתר OFRENCH.COM ייחשב כהסכמה לכל שינוי בתנאי השימוש.

על מנת להשתמש בשירותים הניתנים על ידי OFRENCH.COM מורים לשפה וסטודנטים לשפה יידרשו לרשום חשבון מקוון ("פרטי קשר").

באחריותו הבלעדית של כל תלמיד שפה רשום וכל מורה רשום לשפה לדאוג שכל הפרטים האישיים, כולל כתובות דוא"ל ליצירת קשר, יהיו עדכניים ומדויקים בכל עת. על ידי קבלת תנאים והגבלות אלה כל המשתמשים משחררים בזאת את OFRENCH.COM ו- Ofrench מכל טענות, דרישות ונזקים (בפועל וכתוצאה מכך) מכל סוג ומכל סוג, ידועים ובלתי ידועים, חשודים ובלתי מעורערים, שנחשפים ובלתי נחשפים, הנובעים עקב לא מדויק מידע אישי מוחזק באתר OFRENCH.COM, מערכות ותשתיות וחומרה תומכת. כל המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לתוכן ולדיוק של כל מידע המתפרסם על ידם ב- OFRENCH.COM. לא OFRENCH.COM ולא הבעלים אחראים לכל אובדן או נזק שיכול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע כלשהו שפורסם באתר OFRENCH.COM על ידי כל משתמש רשום.

OFRENCH.COM והבעלים שומרים על זכותם להשעות או להפסיק את חברותו של כל משתמש רשום מכל סיבה שהיא. לא ישולמו החזרים, תשלומים או פיצויים מכל סוג שהוא למשתמשים רשומים אשר רישומם הופסק עקב הפרה של תנאים אלה.

מורים לשפות רשאים לסיים את חברותם בכל עת בכפוף להשלמתם במועד של שירותי הדרכה בשפה מצטיינים שהם קיבלו להתחייב בשם סטודנט לשפה.

תלמידי שפות רשאים לסיים את חברותם בכל עת, אך ישארו באחריות כלפי הבעלים בכל הכספים שיימצאו בקשר עם שירותי הכשרה בשפה המתבצעת לפי בקשתם על ידי מורה לשפה.

אחריות משתמש כללית

כל המשתמשים הרשומים מסכימים לא לפרסם, להפיץ, לפרסם או בכל דרך אחרת להעביר חומר פוגעני, כולל שפה פוגעת, צילום או כל חומר אחר בעל אופי פוגעני או מיני. הפרת תנאי זה על ידי כל חבר תביא לסיום רישום החברים ההוא ועלול לגרום להודעות הרשויות המתאימות.

כל המשתמשים הרשומים מסכימים שלא לפרסם, להפיץ, לפרסם או בכל דרך אחרת להציב קוד מחשב באתר OFRENCH.COM המקשר ישירות או בעקיפין לאתר אחר ללא רשותנו המפורשת.

כל המשתמשים הרשומים מסכימים שלא להפיץ או לשתף את פרטי שם המשתמש שלהם עם אף גורם אחר או חברה אחרת לצורך המאפשר לאחרים להשתמש בשירותים הניתנים באמצעות OFRENCH.COM.

כל המשתמשים הרשומים מתחייבים ומאשרים את עצמם כי הם יכולים לגבש חוזים מחייבים כחוק על פי החוק החל עליהם.

כל המשתמשים הרשומים יגן, שיפוי ויהיה בלתי מזיק ל- OFRENCH.COM והבעלים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות כלולות וצדדים שלישיים, בגין כל הפסד, עלות, התחייבויות והוצאות (כולל שכ"ט עו"ד) הנוגעים או הנובעים מתוך השימוש שלך ב- OFRENCH.COM.

כל המשתמשים הרשומים מסכימים כי OFRENCH.COM ולא הבעלים יהיו אחראים לכל נזק מקרי, תוצאתי או עקיף (כולל, אך לא רק, מקרי מוות, איומים, נזיקין או פגיעות שביצע כל משתמש רשום אחר, נזקים בגין אובדן של נתונים, אובדן תוכניות, עלות הפרעות בשירותים או רכש של שירותי תחליף) הנובעים באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירותי ההדרכה בשפה הניתנים באמצעות OFRENCH.COM.

לא תוכל להעתיק, לשנות, לפרסם, להעביר, להציג, למכור, להפיץ או לשכפל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או מידע קנייני מוגן אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של הבעלים של חומרים כאלה.

רישום סטודנטים

בעת ההרשמה כתלמיד לשפה תידרש למסור מידע אישי שאינו מוגבל לשמך המלא; כתובת הדוא"ל שלך; אזור הזמן המקומי שלך (אם רלוונטי). על ידי רישום חשבון אתה מאשר שאתה בן למעלה מ- 16 גיל ושאתה מקבל את תנאי השימוש. כדי להשתמש בפלטפורמת OFRENCH.COM תידרש גם להגדיר חשבון סקייפ כדי שנוכל לחבר אותך למורה לשפה שבחרת.
השימוש בכל מידע שיסופק על ידך יהיה בהתאם לאתר האינטרנט מדיניות פרטיות. למשך חברותך אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש.

רישום מורה

בעת ההרשמה כמורה לשפה תידרש למסור מידע אישי שאינו מוגבל לשמך המלא; כתובת הדוא"ל שלך; תאריך הלידה שלך; שפת האם שלך; הכתובת שלך; ארץ המגורים; המחוז שלך; הכישורים שלך; הזמינות שלך להוראה; אזור הזמן המקומי שלך (אם ישים) ואיפה שמעת עלינו. תתבקש לאשר שאתה בן למעלה מ- 18 גיל ושאתה מקבל את תנאי השימוש. כדי להשתמש בפלטפורמת OFRENCH.COM תידרשו גם להגדיר חשבון סקייפ ולהודיע ​​לעצמנו על שם Skype שלכם כתנאי לרישום פרופיל שכר לימוד ב- OFRENCH.COM.
לאחר ההרשמה המורים לשפה יידרשו ליצור פרופיל מפורט הכולל מידע נוסף הנוגע לרקע שלהם, ניסיון בהוראת השפה, כישוריהם וגישת ההוראה, אשר יאפשר לתלמידי השפה לבחור בחירה מושכלת. כל מורי השפות נדרשים להגיש את הפרופיל המפורט שלהם ל OFRENCH.COM שיש לאשר לפני שמורה לשפה רשאי לקבל תלמידי שפה. OFRENCH.COM שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים קלים, תיקונים ושינויים בפרופילי מורה לשפה לצורך הבטחת פרופילי מורה לשפה באופן מקצועי.
השימוש בכל מידע שיסופק על ידך יהיה בהתאם לאתר האינטרנט מדיניות פרטיות. למשך חברותך אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש.
מורה שנרשם לאתר נותן אישור מפורש ל- OFRENCH.COM כי הפרופיל שלהם יישאר גלוי באתר למשך 24 חודשים לפחות. במקרה שמדריכה לא תרצה ללמד צרפתית יותר באמצעות OFRENCH.COM, הפרופיל שלו / היא עדיין יישאר גלוי באתר עם מתכנן עבודה ריק, למשך 12 חודשים נוספים, לאחר ש- OFRENCH.COM קיבל הזמנה מפורשת ממורה. .

סטודנטים לשפה - הזמנה ותשלום

על ידי קבלת תנאים והגבלות אלה, כל תלמידי השפות מסכימים להזמין זמן שיעורים אצל מורי שפה רשומים של OFRENCH.COM דרך אתר OFRENCH.COM ולתשלום כל דמי השיעור עקב Ofrench כדי להקל על כל ביצוע הזמנות כאלה.

יש לתזמן את כל השיעורים באמצעות מערכת OFRENCH.COM על ידי תלמיד שפה שבחר זמן שיעורים זמין מתכנן העבודה המקוון של מורה לשפה והשלמת תהליך ההזמנה.

אי עמידה בהליך ההזמנה כאמור לעיל, ובמיוחד כל פעולה שנעשתה על ידי סטודנט לשפה רשומה כדי להסדיר את שעת הלימוד עם מורה לשפה OFRENCH.COM רשום בכל אמצעי אחר כזה שלא ישולם שכר לימוד לעפרנץ ', רשאי תביא לסיום חברותו של אותו סטודנט לשפה והן של המורה הנוגע בדבר, או או פעולה משפטית כנגד אותו סטודנט לשפה או המורה לשפה הנוגעים בדבר החזרת כספים שייחשבו עקב Ofrench.

כל הסטודנטים הרשומים לשפה מסכימים כי Ofrench ישמש כסוכן עבורם לצורך הזמנת שכר לימוד אצל מורה מסוים בשפה מטעמם. כל דמי ההזמנה שגובה Ofrench בגין הזמנה ותזמון שיעורים אצל מורים רשומים לשפה, נדרשים אך ורק מתלמיד השפה הרשום שביצע את ההזמנה. עם זאת, תנאי זה לא יגביל את יכולתו של Ofrench לבקש לגבות כספים המגיעים לחברה מהמורה הרשום לשפה או מהסטודנט הנוגע בדבר.

סטודנטים לשפה - החזרים - ביטול

מדיניות החזרים כספיים

מקרה מספר 1) סטודנטים בשפה הרשומה זכאים להחזר מלא של דמי ההזמנה ששולמו בגין שיעור או שיעורים שבוטלו על ידי מורה לשפה, ובגין שיעור או שיעורים שלא אושרו על ידי מורה לשפה. עד שעה לפני השיעור אמור להתחיל.

בנסיבות כאלה יונפק באופן אוטומטי החזר מלא של העמלות.

מקרה מס '2) סטודנטים בשפה הרשומה זכאים להחזר מלא של דמי ההזמנה ששולמו בגין שיעור או שיעורים בהם מורה לשפה אינו מצליח להשתתף בשיעור בשלמותו. 

בנסיבות כאלה יש להפנות את בקשות ההחזר על ידי התלמיד הנוגע בדבר, על ידי לחיצה על "דווח על נושא", לאחר שחלף זמן השיעור.

כל השיעורים המופרעים או שאינם מתקיימים זכאים להחזר מלא, בתנאי שנקבל הודעה תוך 7 ימי עבודה מיום השיעור.

תלמיד שפה יתבקש לציין את הפרטים המלאים של השיעור המדובר כולל תאריך ושעה של השיעור (ים), מורה לשפה ואופי התלונה. לאחר אימות התלונה על ידי Ofrench שתכלול קבלת אישור לעובדות מאת מורה השפה הנוגע בדבר, Ofrench רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה, לתת החזר מלא של דמי ההזמנה, על הארנק האלקטרוני שלך, בסביבות 7 ימי עבודה. .

מקרה מס '3) סטודנטים בשפה רשומה עשויים להיות זכאים להחזר מלא של דמי ההזמנה ששולמו בגין שיעור או שיעורים בהם סטודנט Langauage יכול להוכיח שיש בעיה בשיעור מבחינת האיכות. 

תלמיד שפה יתבקש לציין את הפרטים המלאים של השיעור המדובר כולל תאריך ושעה של השיעור (ים), מורה לשפה ואופי התלונה. לאחר אימות התלונה על ידי Ofrench שתכלול קבלת אישור לעובדות מאת מורה השפה הנוגע בדבר, Ofrench רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה, לתת החזר מלא של דמי ההזמנה, על הארנק האלקטרוני שלך, בסביבות 7 ימי עבודה. .

חשוב:

1) החזר מלא שווה לסכום עמלת השיעור בתוספת עמלת העסקה.

2) ההחזרים יועברו לארנק אלקטרוני בודד, בתוך פלטפורמת OFRENCH.COM. היתרה ניתנת לשימוש בלעדי להזמנת שיעורים בפלטפורמת OFRENCH.COM.

במידה והתלמיד ישתמש בזיכוי שלו כדי להזמין מורה בשיעור שעתי נמוך יותר, התלמיד יוכל להשתמש ביתרה כדי להזמין שיעור נוסף.

3) OFRENCH.COM לא תחזיר לעולם כרטיס אשראי או Paypal או בכל אמצעי תשלום אחר, בכל מקרה ובכל מקרה.

מדיניות ביטולים

אם מסיבה כלשהי, התלמיד לא יכול לבצע שיעור מתוזמן, התלמיד יוכל לבטל את השיעור ללא עלות, בתנאי שניתנה 4 שעות הודעה למורה.

לאחר הביטול, התלמיד יוחזר אוטומטית על ידי הפלטפורמה שלנו (בצורה של זיכויים אלקטרוניים), כך שהתלמיד יוכל לתזמן מחדש את השיעור לזמן חלופי אצל המורה הצרפתי או להזמין מורה אחר.

ביטול שיעור צרפתי הוא בחינם וקל:

1) התחברות לחשבון שלך

2) לחץ על "פגישות"

3) לחץ על כפתור "ביטול" הממוקם לצד השיעור שברצונך לבטל.

 

מורים לשפה - מונחים כלליים

על ידי קבלת תנאים אלה, כל מורי השפה הרשומים מסכימים בזאת כי על ידי הצבת פרופיל מאושר ב- OFRENCH.COM הם מתחייבים להיות מוכנים להתקשר ישירות עם כל סטודנט רשום לשפה, לצורך אספקת שירותי הכשרת שפות. יתר על כן, כל המורים הרשומים לשפה מקבלים את עצמם כי הם האחראים הבלעדיים לביצוע, האיכות והמילוי של כל ההתחייבויות החוזיות בינם לבין סטודנט לשפה רשומה של OFRENCH.COM בגין שירותי הכשרת שפות שנקבעו עימם על ידי אותו סטודנט לשפה.

בהסכמתם לתנאים ולהגבלות אלה, מורים לשפות מתחייבים כי הם עצמאיים ולכן הם אחראים לציות לכל מס ההכנסה והמיסים האחרים שעליהם עליהם לתת דין וחשבון תחת תחום המס המופעל עליהם.

כל מורי השפה הרשומים משולמים על ידי Ofrench באמצעות PayPal, עבור השיעורים המועברים בשלמותם. באחריות מורי השפה בלבד להבטיח שהם יכולים לקבל כספים באמצעות PayPal במדינת מגוריהם.

למורים לשפה אסור במפורש לשאת ולתת על דמי שיעור או לדון בשיעור ישיר או עקיף עם תלמיד שפה. חברותו של כל מורה לשפה שנמצא כמפר את תנאי זה תיפסק מייד ולא ישולם שום פיצוי בגין שירות הדרכה לשפה כלשהו המסופק לתלמיד שפה על ידי אותו מורה לשפה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים או להשעות את חברותו של כל מורה לשפה בכל עת.

מורים לשפה - עמידה בהליך ההזמנה

בקבלת התנאים וההגבלות הללו, כל מורי השפה הרשומים מסכימים שלא ליצור קשר עם אף סטודנט בשפה OFRENCH.COM באופן ישיר או עקיף לצורך תיאום זמן הלימוד עם אותו סטודנט לשפה באמצעות כל מנגנון שאינו אתר OFRENCH.COM. כל המורים הרשומים לשפה מסכימים שלא לעסוק או לקדם פעילות כלשהי מתוך כוונה לארגן שיעורים עם סטודנט לשפה מחוץ לאתר OFRENCH.COM. פעילות מסוג זה אסורה במפורש בתנאי השירות שלנו ומערערת את האמון, הביטחון והלגיטימיות של שוק OFRENCH.COM.

יש לתזמן את כל השיעורים באמצעות מערכת OFRENCH.COM על ידי תלמיד שפה שבחר זמן שיעורים זמין מסדר היום המקוון שלך והשלמת תהליך ההזמנה. כמורה לשפה אתה אחראי להבין את הליך ההזמנה הנכון ולהבטיח כי אחריו תלמידי השפה.

פעילות המותרת באופן ספציפי כוללת:

תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני, סקייפ או אמצעים אחרים מתוך כוונה לתאם ולקבוע שיעור עם תלמיד שפה באופן שנועד לעקוף את מבנה העמלות שלנו ולהימנע מתשלום דמי השיעור ל- OFRENCH.COM.

הצבת פרטי קשר (כולל כתובות URL ותמונות) בפרופיל המורה שלך אשר מקדם ישירות או בעקיפין שירות מחוץ לאתר OFRENCH.COM.

אי עמידה בתנאים וההגבלות הללו על ידי מורה רשום לשפה, ובמיוחד כל פעולה שהיא נוקטת על ידי מורה רשום לשפה במטרה לארגן באופן פרטי את שעת הלימוד עם תלמיד שפה רשום OFRENCH.COM בכל אמצעי אחר כזה שהשיעור שכר טרחה אינו משולם לעופרן, עלול לגרום לסיום חברותו של המורה לשפה וגם של התלמיד הנוגע בדבר, או לתביעה משפטית כנגד אותו מורה לשפה או הסטודנטית לשפה הנוגעת בדבר החזרת כספים שנחשבים עקב Ofrench.

מורים לשפה - אספקת שירותי הכשרת שפות

כל מורי השפה מסכימים לספק שירותי הכשרת שפות באיכות גבוהה לכל תלמיד שפה במועד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או להשהות את חברותו של כל מורה לשפה שדירוגו נופל מתחת לסטנדרט הנדרש שלנו, והוא ציון משוב חיובי של 4 כוכבים (מתוך 5) ומעלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התקן הנדרש בכל עת.

כל מורי השפה הרשומים מסכימים להיות נוכחים לחלוטין ומוכנים ללמד בסקייפ בזמן המתוזמן הנכון.

מורים לשפה - מתן ניתוח ומשוב תלמידים

כל מורי השפה מסכימים לספק משוב וניתוח מדויקים ומלאים לגבי כל התקדמות התלמידים בסוף כל שיעור. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים או להשעות את חברותו של כל מורה לשפה אשר לא מצליח לספק ניתוח מדויק ומלא לתלמידיהם בסוף כל שיעור.

מורים לשפה - מדיניות ביטול שיעורים

מורים לשפה רשאים לבטל שיעור מתוזמן עם תלמיד שפה לפחות שעה לפני שהשיעור אמור להתחיל. במקרה כזה, על מורי השפה להודיע ​​למנהל האתר ([email protected]) ולתלמידי השפה. לא ניתן לבטל שיעורים פחות משעה לפני שהשיעור אמור להתחיל. במקרה בו מורים לא הצליחו לבטל את השיעור המתוזמן ולא הגיעו לשיעור המתוכנן, יתכן כי יתבקשו מורים להחזיר את הסכום ששילם אותו סטודנט לשפה ל- OFRENCH.COM בגין השיעורים שבוטלו.

מורים לשפה - תכנון עבודה

כמורה של OFRENCH.COM אתה חופשי לחלוטין לקבוע שעות משלך.
לקוחות יכולים להזמין רק משבצות זמן שאתה מציע. הפרופיל שלך ימשיך להופיע בשוק שלנו אם מתכנן העבודה שלך ריק, אך הם לא יוכלו להזמין זמן שיעור.
מורה המבקש לשנות את שעותיו צריך לקבוע זאת כאן https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

תקשורת בין משתמשים

OFRENCH.COM ו- Ofrench שומרים על הזכות לפקח על תקשורת בין כל המשתמשים הרשומים לצורך הבטחת שלמות וביטחון OFRENCH.COM וכדי להבטיח את שלומם של כל המשתמשים ב- OFRENCH.COM. תקשורת בין OFRENCH.COM המשתמשים באמצעות כל אחד מהכלים או הפונקציות שאנו מעמידים לרשותך (כולל הודעות שלא נפתחו שנשלחו באמצעות מערכת ההודעות שלנו) עשויים להיות במעקב על ידי צוות OFRENCH.COM לצורך מניעת הונאה, מניעת ניצול לרעה של OFRENCH אתר .COM וזיהוי ניסיונות להימנע או לעקוף את מבנה דמי השיעור שלנו.

שימוש בסקייפ

על ידי רישום או שימוש בשירות כלשהו המסופק על ידי OFRENCH.COM, כל המשתמשים מאשרים כי OFRENCH.COM וגם הבעלים אינם אחראים לאיכות ממשק Skype או לאיכות התקשורת בין סטודנט לשפה למורה לשפה המשתמשת ב- Skype. סקייפ הוא פתרון תקשורת של צד שלישי ואינו בשום דרך באחריות OFRENCH.COM או Ofrench.

האחריות שלנו כלפיך

OFRENCH.COM והבעלים אינם מתחייבים לדיוק או לשלמות כל מידע או תוכן המוצג באתר האינטרנט.

לא OFRENCH.COM ולא Ofrench אחראים למסירה, לאיכות או לביצוע של כל שיעור שפה בודד שהוזמן דרך OFRENCH.COM. על ידי רישום חשבון והסכמה לתנאים ולהגבלות אלה, הן סטודנטים רשומים לשפה והן מורים רשומים לשפה מסכימים כי ביצוע OFRENCH.COM וההתחייבויות החוזיות של Ofrench הן לסטודנטים הרשומים לשפה והן למורים לשפות בגין כל הזמנה פרטנית, ייחשבו כשלמים על ידי הודעה על פרטי ההזמנה למורה לשפה ולסטודנט לשפה הרלוונטיים הנוגעים בדבר באמצעות שירותי הלקוחות.

כל שירות הניתן באמצעות OFRENCH.COM הוא על בסיס "כפי שהוא" ללא כל אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, מפורש, משתמע, סטטוטורי, בכל תקשורת עם OFRENCH.COM, הבעלים, שלוחותיה או נציגיה, או אחרת עם כבוד לכל שירות.

OFRENCH.COM והבעלים ו / או שלוחותיה מתנערים באופן ספציפי מכל אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה. לא, OFRENCH.COM, ולא הבעלים או שלוחותיה מתחייבים כי השימוש שלך בשירות כלשהו הניתן למורים לשפה או לסטודנטים לשפה באמצעות OFRENCH.COM יהיה מאובטח, ללא הפרעה, זמין תמיד, או נטול שגיאות, או יענה על הדרישות שלך, או שתוקנו פגמים באתר האינטרנט.

OFRENCH.COM והבעלים ושלוחותיה מתנערים מכל אחריות, ללא קשר לצורת הפעולה, בגין מעשים או מחדלים של משתמשים אחרים (כולל משתמשים לא מורשים, או "האקרים") של אתר האינטרנט.

הגדרות

("משתמשים") מתייחס הן למורים עצמאיים לשפות עצמאיות ("מורות לשפה") והן לרוכשי שירותי הכשרת שפות ("סטודנטים לשפה"). משתמש יכול להיות מורה לשפה, סטודנט לשפה או שניהם.

("אתר האינטרנט") מתייחס לדומיין OFRENCH.COM.

("שירות / ת הכשרת שפות") פירושו כל שירות המסופק על ידי מורה לשפה לתלמיד שפה באמצעות אתר האינטרנט

("שירות (ים)") מתייחס לכל שירות המסופק על ידי OFRENCH.COM כדי להקל על מתן שירותי הכשרת שפות על ידי מורה לשפה לסטודנט לשפה.

("הבעלים") מתייחס לעפרנץ; רשום בצרפת; מס 'חברה 2150872

("מורי שפה") מתייחס לכל מורי השפה העצמאיים הרשומים.

("סטודנטים לשפה") מתייחס לכל רוכש של שירותי הכשרת שפות באמצעות אתר OFRENCH.COM.

("פרטי קשר") מתייחס לרישום סטודנטים לשפה לחשבון מקוון באתר OFRENCH.COM.

("דמי שיעור") מתייחס לסכום הכולל עבור שיעור. ("מידע חסוי") מתייחס לכל מידע שהוא או כלשהו, ​​למעט מידע שנמצא ברשות הרבים או שיש למסור אותו בכדי לציית לחוק.

שונות

OFRENCH.COM נמצאת בבעלות ומופעלת על ידי Ofrench; רשום בצרפת; מס 'חברה 2150872

החוקים והתקנות

על הוראות הסכם זה יחולו חוקי צרפת. הוראות הסכם זה ניתנות לניתוק, ואם הוראה כלשהי של הסכם משתמש זה לא תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, ניתן להסיר את ההוראות ולהאכיל את יתר ההוראות.

x
X
מועדפים
רשום חשבון חדש
כבר יש לך חשבון?
איפוס סיסמא
השווה פריטים
  • סה"כ (0)
לְהַשְׁווֹת
0