Naučit se kanadskou francouzštinu? Jdi sem

Podmínky služby


Přijetí smluvních podmínek a podmínek

Registrací nebo používáním jakékoli služby poskytované společností OFRENCH.COM („webová stránka“) souhlasíte s přijetím následujících podmínek, kterými se řídí přístup a vaše používání webových stránek OFRENCH.COM. Používáním OFRENCH.COM také přijímáte podmínky našich Ochrana osobních údajů. Tyto podmínky představují právní dohodu mezi vámi a Ofrench („vlastníkem“) OFRENCH.COM, pokud jde o služby poskytované prostřednictvím webu, a jsou závazné za všech okolností.

Naše služba - abychom vám pomohli pochopit, co od nás můžete očekávat

Registrací nebo používáním jakékoli služby poskytované společností OFRENCH.COM („webová stránka“) souhlasíte s přijetím následujících podmínek, kterými se řídí přístup a vaše používání webových stránek OFRENCH.COM. Používáním OFRENCH.COM také přijímáte podmínky našich Ochrana osobních údajů. Tyto podmínky představují právní dohodu mezi vámi a Ofrench („vlastníkem“) OFRENCH.COM, pokud jde o služby poskytované prostřednictvím webu, a jsou závazné za všech okolností.

Obecné podmínky - všichni uživatelé

Tato dohoda může být kdykoli změněna dle našeho uvážení a je vždy na odpovědnosti Uživatele, aby zajistil, že si bude plně vědom podmínek používání. Pokračující používání webu OFRENCH.COM bude považováno za přijetí jakékoli změny podmínek používání.

Za účelem využívání služeb poskytovaných OFRENCH.COM budou učitelé jazyků i studenti jazyků muset zaregistrovat online účet („Kontaktní údaje“).

Každý registrovaný student jazyka a každý zaregistrovaný učitel jazyků je zodpovědný za to, aby všechny osobní údaje, včetně kontaktních e-mailových adres, byly vždy aktuální a přesné. Přijetím těchto smluvních podmínek všichni uživatelé tímto propouštějí OFRENCH.COM a Ofrench ze všech nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých a neznámých, podezřelých a nečekaných, zveřejněných a nezveřejněných, které vzniknou v důsledku nepřesných osobní informace uchovávané na webových stránkách OFRENCH.COM, systémech a podpůrné infrastruktuře a hardwaru. Všichni uživatelé jsou výhradně zodpovědní za obsah a přesnost veškerých informací, které zveřejní na OFRENCH.COM. Ani OFRENCH.COM ani Majitel neodpovídají za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku použití jakýchkoli informací zveřejněných na webových stránkách OFRENCH.COM jakýmkoli registrovaným Uživatelem.

OFRENCH.COM a vlastník si vyhrazují právo pozastavit nebo ukončit členství kteréhokoli registrovaného uživatele z jakéhokoli důvodu. Registrovaným uživatelům, jejichž registrace byla ukončena z důvodu porušení těchto podmínek, nebudou vypláceny žádné platby, platby ani náhrady jakéhokoli druhu.

Učitelé jazyků mohou ukončit své členství kdykoli s výhradou včasného dokončení všech vynikajících jazykových výcvikových služeb, které přijali jménem studenta jazyků.

Studenti jazyků mohou své členství kdykoli ukončit, ale zůstávají odpovědní vlastníkovi za všechny zbývající prostředky spojené se službami jazykového vzdělávání prováděnými na jejich žádost učitelem jazyků.

Obecné odpovědnosti uživatelů

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat, distribuovat, publikovat ani jiným způsobem přenášet materiál, který je urážlivý, včetně urážlivého jazyka, fotografie nebo jakéhokoli jiného materiálu urážlivého nebo sexuálního charakteru. Porušení této podmínky kterýmkoli členem bude mít za následek ukončení registrace těchto členů a může mít za následek oznámení příslušných orgánů.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat, distribuovat, publikovat nebo jakýmkoli jiným způsobem umisťovat jakýkoli počítačový kód na web OFRENCH.COM, který přímo nebo nepřímo odkazuje na jiný web bez našeho výslovného souhlasu.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou distribuovat nebo sdílet své údaje o uživatelském jménu s jinou osobou nebo společností za účelem umožnění ostatním využívat služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé zaručují a sami potvrzují, že mohou podle svých platných zákonů vytvářet právně závazné smlouvy.

Všichni registrovaní uživatelé budou hájit, odškodňovat a neškodně chránit OFRENCH.COM a vlastníka, jeho vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, agenty, přidružené společnosti a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně právních poplatků), které se vztahují nebo vzniknou z vašeho používání OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že ani OFRENCH.COM ani vlastník nenesou odpovědnost za případné náhodné, následné nebo nepřímé škody (včetně, ale nejen, všech úmrtí, hrozeb, zranění nebo zranění spáchaných jiným registrovaným uživatelem, náhrad za škodu dat, ztráty programů, nákladů na přerušení služeb nebo nákupu náhradních služeb) přímo nebo nepřímo vyplývající z použití nebo nemožnosti využívat jazykové výcvikové služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Nebudete žádným způsobem kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat, distribuovat nebo reprodukovat materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky nebo jiné chráněné informace o vlastnictví bez výslovného písemného souhlasu vlastníka těchto materiálů.

Registrace studenta

Při registraci jako student jazyka budete muset poskytnout osobní informace, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; vaše místní časové pásmo (pokud je k dispozici). Registrací účtu potvrzujete, že máte více než 16 let a že souhlasíte s podmínkami používání. Abyste mohli používat platformu OFRENCH.COM, budete také muset nastavit účet Skype, abychom vás mohli připojit k vámi vybranému učiteli jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.

Registrace lektora

Při registraci jako učitel jazyků budete muset poskytnout osobní údaje, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; tvoje datum narození; váš rodný jazyk; vaše adresa; Vaše země pobytu; vaše provincie; vaše schopnosti; vaše dostupnost pro výuku; vaše místní časové pásmo (pokud existuje) a kde jste o nás slyšeli. Budete také požádáni o potvrzení, že jste starší 18 a že souhlasíte s podmínkami používání. Chcete-li používat platformu OFRENCH.COM, musíte také nastavit účet Skype a informovat sami sebe o svém jménu Skype jako podmínku uvedení výukového profilu na OFRENCH.COM.
Po registraci budou učitelé jazyků povinni vytvořit podrobný profil obsahující doplňující informace týkající se jejich pozadí, zkušeností s výukou jazyků, kvalifikace a přístupu k výuce, což studentům jazyků umožní informovaně se rozhodnout. Všichni učitelé jazyků jsou povinni předložit svůj vyplněný podrobný profil OFRENCH.COM, který musí být schválen dříve, než může učitel jazyků přijímat studenty jazyků. OFRENCH.COM si vyhrazuje právo provádět drobné změny, opravy a úpravy profilů učitelů jazyků za účelem zajištění profesionálního prezentace profilů učitelů jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.
Tutor, který se zaregistruje na webu, dává výslovný souhlas OFRENCH.COM, aby jeho profil zůstal viditelný na webu po dobu nejméně 24 měsíců. V případě, že Tutor již nebude chtít učit francouzštinu prostřednictvím OFRENCH.COM, jeho profil zůstane na webu viditelný s prázdným plánovačem prací, a to po dobu dalších 12 měsíců, poté, co OFRENCH.COM obdrží výslovnou objednávku od Tutora .

Studenti jazyků - rezervace a platba

Přijetím těchto smluvních podmínek souhlasí všichni studenti jazyků s tím, aby si rezervovali čas výuky u registrovaných učitelů jazyků OFRENCH.COM prostřednictvím webu OFRENCH.COM a aby uhradili všechny poplatky za lekce splatné společnosti Ofrench za usnadnění takovýchto rezervací.

Všechny lekce musí být naplánovány pomocí systému OFRENCH.COM výběrem dostupného času lekce z online plánovače prací učitele jazyků a dokončením procesu rezervace.

Nedodržení výše uvedeného postupu rezervace, a zejména jakékoli kroky učiněné registrovaným studentem jazyka za účelem sjednání doby výuky u registrovaného učitele jazyků OFRENCH.COM jinými prostředky, které by společnosti Ofrench neplatily poplatek za lekci, může mít za následek ukončení členství daného Studenta jazyků a dotyčného Učitele jazyků nebo právní kroky proti danému Studenti jazyků nebo Dotčenému učiteli jazyka za účelem vymáhání jakýchkoli peněz považovaných z důvodu Ofrench.

Všichni registrovaní studenti jazyků souhlasí s tím, že Ofrench pro ně bude působit jako agent za účelem rezervace výuky u konkrétního učitele jazyků jejich jménem. Všechny rezervační poplatky účtované Ofrench v souvislosti s rezervací a rozvrhnutím lekcí u registrovaných učitelů jazyků jsou splatné výhradně od registrovaného studenta jazyka, který provedl rezervaci. Tato podmínka však neomezuje schopnost Ofrench usilovat o vymáhání jakýchkoli částek, které společnosti dluží buď registrovaný učitel jazyků, nebo dotyčný student jazyků.

Studenti jazyků - refundace - zrušení

Pravidla pro vrácení peněz

Případ č. 1) Studenti registrovaného jazyka mají nárok na plnou náhradu rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, které zruší učitel jazyka, a za lekci nebo hodiny nepotvrzené učitelem jazyků do 1 hodiny před začátkem lekce.

Za těchto okolností bude automaticky vrácena plná částka poplatků.

Případ č. 2) Registrovaný jazyk Studenti mají nárok na úplnou refundaci rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, pokud učitel jazyků celou lekci nenavštěvuje. 

Za takových okolností by žádosti o vrácení peněz měly být směrovány dotyčným studentem jazyka kliknutím na „Nahlásit problém“, po uplynutí doby lekce.

Všechny lekce, které jsou přerušeny nebo se neuskutečňují, mají nárok na úplnou refundaci, pokud dostaneme oznámení do 7 pracovních dnů po datu lekce.

Student jazyka bude vyzván, aby uvedl veškeré podrobnosti o lekci včetně data a času hodiny (lekcí), učitele jazyků a povahy stížnosti. Po ověření stížnosti společností Ofrench, která bude zahrnovat získání potvrzení skutečností od dotyčného učitele jazyků, může společnost Ofrench podle vlastního uvážení rozhodnout, že v elektronické peněžence v plné výši vrátí rezervační poplatky do přibližně 7 pracovních dnů. .

Případ č. 3) Registrovaný jazyk Studenti mohou mít nárok na úplnou refundaci rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, kde může student Langauage prokázat, že se vyskytl problém s lekcí, pokud jde o kvalitu. 

Student jazyka bude vyzván, aby uvedl veškeré podrobnosti o lekci včetně data a času hodiny (lekcí), učitele jazyků a povahy stížnosti. Po ověření stížnosti společností Ofrench, která bude zahrnovat získání potvrzení skutečností od dotyčného učitele jazyků, může společnost Ofrench podle vlastního uvážení rozhodnout, že v elektronické peněžence v plné výši vrátí rezervační poplatky do přibližně 7 pracovních dnů. .

důležité:

1) Plná refundace se rovná částce poplatku za lekci plus transakčního poplatku.

2) Vrácení peněz bude převedeno na jednotlivou elektronickou peněženku v rámci platformy OFRENCH.COM. Zůstatek lze použít výhradně k rezervaci lekcí uvnitř platformy OFRENCH.COM.

V případě, že student využije svého kreditu k rezervaci lektora s nižší hodinovou sazbou, bude student schopen použít zůstatek za účelem objednání další lekce.

3) OFRENCH.COM se nikdy nevrátí na kreditní kartu nebo Paypal ani na žádný jiný způsob platby, v žádném případě ani za žádných okolností.

Storno podmínky

Pokud z nějakého důvodu nemůže student naplánovanou lekci provést, bude student schopen lekci zrušit, a to bez jakýchkoli nákladů, za předpokladu, že učiteli bude oznámeno 4 hodin.

Po zrušení je studentovi naše platforma automaticky vrácena (ve formě e-kreditů), aby student mohl přesunout lekci na alternativní čas s francouzským lektorem nebo rezervovat jiného lektora.

Zrušení francouzské lekce je zdarma a snadné:

1) Přihlášení na váš účet

2) Klikněte na „Schůzky“

3) Stiskněte tlačítko „Zrušit“ umístěné vedle lekce, kterou chcete zrušit.

 

Učitelé jazyků - obecné pojmy

Přijetím těchto podmínek všichni registrovaní učitelé jazyků tímto souhlasí, že umístěním schváleného profilu na OFRENCH.COM vyjadřují svou vůli uzavřít smlouvu o poskytování služeb jazykového vzdělávání přímo s jakýmkoli registrovaným studentem jazyka. Všichni registrovaní učitelé jazyků dále přijímají, že jsou výlučně odpovědní za plnění, kvalitu a plnění všech smluvních závazků mezi sebou a registrovaným studentem jazyka OFRENCH.COM, pokud jde o služby jazykového vzdělávání, které s ním tento student jazyka plánuje.

Souhlasem s těmito podmínkami zaručují Učitelé jazyků, že jsou samostatně výdělečně činní, a proto odpovídají za dodržování veškerých daní z příjmu a dalších daní, které by měli řádně zaúčtovat podle daňové jurisdikce, která se na ně vztahuje.

Všichni registrovaní učitelé jazyků jsou plateni společností Ofrench pomocí PayPal za lekci uvedenou v plném rozsahu. Učitelé jazyků odpovídají výhradně za to, aby zajistili, že mohou dostávat prostředky pomocí služby PayPal ve své zemi pobytu.

Učitelům jazyků je výslovně zakázáno vyjednávat nebo diskutovat o lekci za lekci, ať už přímo, nebo nepřímo se studentem jazyků. Členství v kterémkoli učiteli jazyků, o kterém se zjistí, že porušuje tuto podmínku, bude okamžitě ukončeno a nebude vyplácena žádná náhrada za jakoukoli jazykovou školící službu poskytovanou studentovi jazyka tímto učitelem jazyků.

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit nebo pozastavit členství kteréhokoli učitele jazyků.

Učitelé jazyků - dodržování postupu při rezervaci

Přijetím těchto podmínek se všichni registrovaní učitelé jazyků zavazují, že nebudou kontaktovat žádného registrovaného studenta jazyka OFRENCH.COM přímo ani nepřímo za účelem sjednání výuky s tímto studentem jazyka prostřednictvím jiného mechanismu, než je web OFRENCH.COM. Všichni registrovaní učitelé jazyků souhlasí s tím, že se nebudou účastnit ani nepodporovat žádnou aktivitu s úmyslem pořádat lekce se studentem jazyků mimo stránky OFRENCH.COM. Činnost tohoto druhu je podle našich podmínek služby výslovně zakázána a podkopává důvěru, bezpečnost a legitimitu tržiště OFRENCH.COM.

Všechny lekce musí být naplánovány pomocí systému OFRENCH.COM tak, že si student jazyka vybere dostupnou dobu lekce z vaší online agendy a dokončí proces rezervace. Jako učitel jazyků zodpovídáte za pochopení správného postupu rezervace a zajištění toho, že se jím řídí studenti jazyků.

Konkrétně nepovolená aktivita zahrnuje:

Komunikace prostřednictvím e-mailu, Skype nebo jinými prostředky s úmyslem naplánovat a uspořádat lekci se studentem jazyků způsobem, který má obejít naši strukturu poplatků a vyhnout se placení lekce za poplatek OFRENCH.COM.

Umístění kontaktních informací (včetně adres URL a obrázků) na váš profil učitele, které přímo nebo nepřímo propagují službu mimo web OFRENCH.COM.

Nedodržení těchto podmínek registrovaným učitelem jazyka, a zejména jakékoli kroky učiněné registrovaným učitelem jazyků s cílem soukromě si sjednat školné s registrovaným studentem jazyka OFRENCH.COM jinými prostředky, které způsobí, že lekce Poplatek se Ofrench neplatí, může mít za následek ukončení členství daného učitele jazyků i příslušného studenta jazyků nebo právní kroky proti danému učiteli jazyka nebo dotyčnému studentovi jazyka za vymáhání jakýchkoli peněz považovaných za dluhy Ofrench.

Učitelé jazyků - poskytování služeb jazykového vzdělávání

Všichni učitelé jazyků souhlasí s tím, že budou každému studentovi jazyka včas poskytovat vysoce kvalitní služby jazykového vzdělávání. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit členství jakéhokoli učitele jazyků, jehož hodnocení klesne pod náš požadovaný standard, protože skóre kladné zpětné vazby je 4 hvězdičky (z 5) nebo vyšší. Vyhrazujeme si právo požadovanou normu kdykoli změnit.

Všichni registrovaní učitelé jazyků souhlasí s tím, že budou plně přítomni a připraveni vyučovat na Skype ve správný čas.

Učitelé jazyků - poskytování analytiky a zpětné vazby od studentů

Všichni učitelé jazyků souhlasí s poskytováním přesné a úplné zpětné vazby a analýzy pokroku každého studenta na konci každé lekce. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit členství jakéhokoli učitele jazyků, který na konci každé lekce neposkytne přesnou a úplnou analýzu svým studentům.

Učitelé jazyků - zásady zrušení lekce

Učitelé jazyků mohou zrušit naplánovanou lekci se studentem jazyků nejméně 1 hodinu před začátkem hodiny. V takovém případě musí učitelé jazyků informovat správce stránek ([email protected]) a studenty jazyků. Lekce nelze zrušit méně než hodinu před začátkem lekce. V případě, že lektoři nezruší naplánovanou lekci a nezúčastnili se naplánované hodiny, mohou být lektoři požádáni o vrácení jakékoli částky zaplacené tímto studentem jazyků OFRENCH.COM za zrušenou lekci.

Učitelé jazyků - plánování práce

Jako lektor OFRENCH.COM si můžete zcela zdarma nastavit vlastní hodiny.
Klienti si mohou rezervovat pouze časové sloty, které zpřístupníte. Váš profil se bude i nadále zobrazovat na našem trhu, pokud je váš pracovní plánovač prázdný, ale nebudou si moci rezervovat čas na lekci.
Tutor, který chce změnit své hodiny, to musí nastavit zde https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Komunikace mezi uživateli

OFRENCH.COM a Ofrench si vyhrazují právo sledovat komunikaci mezi všemi registrovanými Uživateli za účelem zajištění integrity a bezpečnosti OFRENCH.COM a zajištění bezpečnosti všech Uživatelů OFRENCH.COM. Komunikace mezi uživateli OFRENCH.COM prostřednictvím kteréhokoli z nástrojů nebo funkcí, které vám poskytujeme (včetně neotevřených zpráv zasílaných prostřednictvím našeho systému zasílání zpráv), může být sledována pracovníky OFRENCH.COM za účelem prevence podvodů, prevence zneužití OFRENCH Webové stránky .COM a identifikace pokusů vyhnout se nebo obejít naši strukturu poplatku za lekci.

Použití skype

Registrací nebo používáním jakékoli služby poskytované OFRENCH.COM všichni uživatelé berou na vědomí, že ani OFRENCH.COM, ani vlastník nenesou odpovědnost za kvalitu rozhraní Skype nebo kvalitu komunikace mezi studentem jazyka a učitelem jazyka pomocí Skype. Skype je komunikační řešení třetí strany a v žádném případě není odpovědností OFRENCH.COM nebo Ofrench.

Naše odpovědnost vůči vám

OFRENCH.COM a vlastník nezaručují přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací nebo obsahu prezentovaných na webu.

Ani OFRENCH.COM, ani Ofrench neodpovídají za doručení, kvalitu nebo výkon jakékoli jazykové lekce rezervované prostřednictvím OFRENCH.COM. Registrací účtu a souhlasem s těmito podmínkami se registrovaní studenti jazyků i registrovaní učitelé jazyků zavazují, že plnění OFRENCH.COM a smluvních závazků Ofrench vůči registrovaným studentům jazyků a učitelům jazyků v souvislosti s jakoukoli individuální rezervací bude považováno za úplné oznámení podrobností o této rezervaci příslušnému učiteli jazyků a studentům jazyků prostřednictvím zákaznických služeb.

Jakákoli služba poskytovaná prostřednictvím OFRENCH.COM je „tak jak je“ bez jakýchkoli záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných, implicitních, zákonných, při jakékoli komunikaci s OFRENCH.COM, vlastníkem, jeho přidruženými společnostmi nebo jeho zástupci nebo jinak s s ohledem na jakoukoli Službu.

OFRENCH.COM a Vlastník a / nebo jeho přidružené společnosti konkrétně odmítají jakékoli předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení. OFRENCH.COM ani Vlastník ani jeho přidružené společnosti nezaručují, že vaše používání jakékoli Služby poskytované Učitelům jazyků nebo Studentům jazyků prostřednictvím OFRENCH.COM bude bezpečné, nepřerušované, vždy dostupné nebo bezchybné, nebo bude splňovat vaše požadavky, nebo že jakékoli závady na webu budou opraveny.

OFRENCH.COM a vlastník a jeho přidružené subjekty se zříká veškeré odpovědnosti za jednání nebo opomenutí jiných uživatelů (včetně neoprávněných uživatelů nebo „hackerů“) webu, bez ohledu na formu akce.

Definice

(„Uživatelé“) se vztahuje jak na nezávislé učitele jazyků na volné noze („Učitelé jazyků“), tak na nákupce služeb jazykového vzdělávání („Jazykoví studenti“). Uživatelem může být učitel jazyka, student jazyka nebo oba.

(„Web“) odkazuje na doménu OFRENCH.COM.

(„Služby jazykového vzdělávání“) znamená jakoukoli službu poskytovanou učitelem jazyka studentovi jazyka prostřednictvím webové stránky

(„Služby“) označuje jakoukoli službu poskytovanou OFRENCH.COM za účelem usnadnění poskytování služeb jazykového vzdělávání učitelem jazyka studentovi jazyka.

(„Majitel“) označuje Ofrench; Registrováno ve Francii; Společnost č. 2150872

(„Učitelé jazyků“) označuje všechny registrované nezávislé lektory jazyků na volné noze.

(„Studenti jazyků“) označuje každého kupujícího jazykových vzdělávacích služeb prostřednictvím webových stránek OFRENCH.COM.

(„Kontaktní informace“) označuje registraci studentů jazyků k online účtu na webových stránkách OFRENCH.COM.

(„Poplatek za lekci“) se týká celkového poplatku za lekci. („Důvěrné informace“) se týká jakýchkoli a jakkoli poskytovaných informací s výjimkou informací, které jsou ve veřejné doméně nebo musí být zveřejněny, aby byly v souladu se zákonem.

Smíšený

OFRENCH.COM je vlastněn a provozován Ofrench; Registrováno ve Francii; Společnost č. 2150872

Zákony a předpisy

Ustanovení této dohody se řídí právními předpisy Francie. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná a pokud bude jakékoli ustanovení této uživatelské smlouvy považováno za neplatné nebo nevynutitelné, může být toto ustanovení odstraněno a zbývající ustanovení budou uplatněna.

x
X
Oblíbené
Zaregistrovat nový účet
Máte již účet?
Obnovit heslo
Srovnejte položky
  • Celkem (0)
porovnat
0