Научете канадски френски? Отидете тук

Общи условия и условия


Приемане на Общите условия и Условия

Чрез регистрация или използване на която и да е Услуга, предоставена от OFRENCH.COM („Уеб сайтът“), вие се съгласявате да приемете следните условия, които регулират достъпа и използването на уебсайта OFRENCH.COM. Използвайки OFRENCH.COM, вие също приемате условията на нашите Поверителност. Условията представляват правно споразумение между вас и Ofrench, („Собственикът“) на OFRENCH.COM по отношение на Услугите, предоставяни чрез уебсайта, и са обвързващи при всички обстоятелства.

Нашата услуга - да ви помогне да разберете какво да очаквате от нас

Чрез регистрация или използване на която и да е Услуга, предоставена от OFRENCH.COM („Уеб сайтът“), вие се съгласявате да приемете следните условия, които регулират достъпа и използването на уебсайта OFRENCH.COM. Използвайки OFRENCH.COM, вие също приемате условията на нашите Поверителност. Условията представляват правно споразумение между вас и Ofrench, („Собственикът“) на OFRENCH.COM по отношение на Услугите, предоставяни чрез уебсайта, и са обвързващи при всички обстоятелства.

Общи условия - всички потребители

Това споразумение може да бъде променено по наша преценка по всяко време и винаги носи отговорност на Потребителя да гарантира, че той е напълно запознат с условията и условията за използване. По-нататъшното използване на уебсайта OFRENCH.COM ще се счита за приемане на всяко изменение на условията и условията за използване.

За да използвате Услугата (ите), предоставена (и) от OFRENCH.COM, както преподавателите на езици, така и студентите по езици ще трябва да регистрират онлайн акаунт („Информация за контакт“).

Отговорността на всеки регистриран ученик по език и всеки регистриран учител по език е да гарантира, че всички лични данни, включително имейл адреси за контакт, са актуални и точни по всяко време. Приемайки настоящите общи условия, всички Потребители освобождават OFRENCH.COM и Ofrench от всякакви претенции, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, известни и непознати, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, които възникват поради неточни лична информация, която се съхранява на уеб сайта, системите и поддържащата инфраструктура и хардуер на OFRENCH.COM. Всички потребители носят пълна отговорност за съдържанието и точността на всяка информация, публикувана от тях в OFRENCH.COM. Нито OFRENCH.COM, нито Собственикът не носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат чрез разчитане на информация, публикувана на уебсайта на OFRENCH.COM от всеки регистриран Потребител.

OFRENCH.COM и Собственикът си запазват правото да преустановят или прекратят членството на който и да е регистриран Потребител по каквато и да е причина. На регистрирани Потребители, чиято регистрация е прекратена поради нарушаване на тези условия, няма да бъдат изплащани никакви възстановявания, плащания или обезщетения от какъвто и да е вид.

Преподавателите по чужди езици могат да прекратят членството си по всяко време, при условие че навреме завършат всички изключителни Услуги за езиково обучение, които са приели да предприемат от името на студент по език.

Студентите по езици могат да прекратят членството си по всяко време, но остават отговорни към Собственика за всички останали пари във връзка с Услуги за езиково обучение, извършени по тяхно искане от преподавател по езици.

Общи отговорности на потребителя

Всички регистрирани Потребители се съгласяват да не публикуват, разпространяват, публикуват или по какъвто и да е друг начин да предават материали, които са обидни, включително обиден език, фотография или всякакъв друг материал от обиден или сексуален характер. Нарушаването на това условие от всеки член ще доведе до прекратяване на регистрацията на тези членове и може да доведе до уведомяване на съответните органи.

Всички регистрирани потребители се съгласяват да не публикуват, разпространяват, публикуват или по какъвто и да е друг начин да поставят какъвто и да е компютърен код на уебсайта OFRENCH.COM, който директно или индиректно води до друг уебсайт без нашето изрично разрешение.

Всички регистрирани Потребители се съгласяват да не разпространяват или споделят своите данни за потребителско име с което и да е друго физическо или дружество с цел да позволят на другите да използват услугите, предоставяни чрез OFRENCH.COM.

Всички регистрирани Потребители гарантират и се удостоверяват, че могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото им законодателство.

Всички регистрирани Потребители ще защитават, обезщетяват и държат безобидни OFRENCH.COM и Собственика, неговите служители, директори, служители, агенти, свързани лица и трети лица, за всякакви загуби, разходи, задължения и разходи (включително юридически такси), свързани с или възникващи извън използването на OFRENCH.COM.

Всички регистрирани Потребители са съгласни, че нито OFRENCH.COM, нито Собственикът няма да бъдат отговорни за случайни, последващи или косвени щети (включително, но не само, всякакви смъртни случаи, заплахи, тормози или наранявания, извършени от друг регистриран Потребител, щети за загуба на данни, загуба на програми, разходи за прекъсване на услуги или закупуване на заместващи услуги), пряко или косвено произтичащи от използването или невъзможността да се използват услугите за езиково обучение, предоставени чрез OFRENCH.COM.

Няма по никакъв начин да копирате, модифицирате, публикувате, предавате, показвате, продавате, разпространявате или възпроизвеждате материали, защитени с авторски права, търговски марки или друга защитена патентована информация без изричното писмено съгласие на Собственика на такива материали.

Регистрация на студентите

Когато се регистрирате като Езиков студент, ще трябва да предоставите лична информация, която не е ограничена до вашето пълно име; Вашата електронна поща; вашата местна часова зона (ако е приложимо). Регистрирайки акаунт, потвърждавате, че сте на възраст над 16 и че приемате Общите условия. За да използвате платформата OFRENCH.COM, вие също ще трябва да настроите акаунт в Skype, така че да можем да ви свържем с избрания от вас преподавател по език.
Използването на всяка предоставена от вас информация ще бъде в съответствие с уебсайта декларация за поверителност, По време на вашето членство приемате да бъдете обвързани с условията и условията за ползване.

Регистрация на преподаватели

Когато се регистрирате като учител по езици, ще трябва да предоставите лична информация, която не е ограничена до вашето пълно име; Вашата електронна поща; Вашата дата на раждане; родния ви език; Вашият адрес; вашата държава на пребиваване; вашата провинция; твоите умения; вашата наличност за преподаване; местната часова зона (ако е приложимо) и къде сте чули за нас. Ще бъдете помолени да потвърдите, че сте на възраст над 18 и че приемате условията и условията за ползване. За да използвате платформата OFRENCH.COM, вие също ще бъдете длъжни да настроите акаунт в Skype и да се уведомяваме за вашето име на Skype като условие за включване на профил на обучение в OFRENCH.COM.
След регистрацията учителите по езици ще трябва да създадат подробен профил, съдържащ допълнителна информация относно техния произход, опит в преподаването на езици, квалификации и подход на преподаване, който ще даде възможност на студентите по езици да направят информиран избор. Всички преподаватели по езици са длъжни да представят своя попълнен подробен профил в OFRENCH.COM, който трябва да бъде одобрен, преди да бъде разрешено на учителя по езика да приема езикови студенти. OFRENCH.COM си запазва правото да прави малки изменения, корекции и промени в профилите на преподаватели по езици с цел да се гарантира, че профилите на преподаватели по езици са представени професионално.
Използването на всяка предоставена от вас информация ще бъде в съответствие с уебсайта декларация за поверителност, По време на вашето членство приемате да бъдете обвързани с условията и условията за ползване.
Преподавателят, който се регистрира на сайта, дава изрично разрешение на OFRENCH.COM, че техният профил остава видим на сайта за поне 24 месеца. В случай, че преподавателят вече не иска да преподава френски чрез OFRENCH.COM, неговият / нейният профил ще остане видим на сайта с празен организатор на работа, за допълнителни 12 месеца, след като OFRENCH.COM получи изрична поръчка от преподавателя .

Езикови студенти - резервация и плащане

Приемайки тези общи условия, всички студенти по езици се съгласяват да резервират време за уроци с регистрирани преподаватели по езици OFRENCH.COM чрез уебсайта на OFRENCH.COM и да плащат всички такси за урок, дължащи се на Ofrench за улесняване на всякакви такива резервации.

Всички уроци трябва да бъдат насрочени с помощта на системата OFRENCH.COM от студент по езици, като се избере налично време за урок от онлайн организатора на работа на учител по езици и завърши процесът на резервация.

Неспазването на процедурата за резервация, посочена по-горе, и по-специално каквито и да било действия, предприети от регистриран студент по езици за уговаряне на времето за обучение с регистриран преподавател по езици OFRENCH.COM, по какъвто и да е друг начин, така че такса за урок да не бъде платена на Ofrench, може да доведе до прекратяване както на членството на този Езиков Учител, така и на съответния Езиков Учител, или или правни действия срещу този Ученик Езиков или съответния Езиков Учител за възстановяване на всякакви парични суми, считани от Ofrench.

Всички регистрирани езикови студенти се съгласяват Ofrench да действа като агент за целите на резервирането на обучение при определен учител по езици от тяхно име. Всички такси за резервации, начислени от Ofrench във връзка с резервацията и насрочването на уроци с регистрирани учители по езици, се дължат единствено от регистрирания студент по езици, който е направил резервацията. Това условие обаче не ограничава възможността на Ofrench да търси възстановяване на всички суми, дължими на компанията, нито от регистрирания учител по езици, нито от съответния студент по езици.

Студенти по езици - възстановяване на суми - анулиране

Правила за възстановяване на суми

Случай № 1) Регистрираните студенти имат право на пълно възстановяване на таксата за резервация, заплатена във връзка с урок или уроци, които са анулирани от преподавател по език, и по отношение на урок или уроци, които не са потвърдени от преподавател по език до 1 час преди урока да започне.

При такива обстоятелства пълното възстановяване на таксите ще бъде автоматично издадено.

Дело № 2) Регистрираните езикови студенти имат право на пълно възстановяване на таксата за резервация, заплатена във връзка с урок или уроци, при които учителят по език не присъства на урока в неговата цялост. 

При такива обстоятелства исканията за възстановяване на средства трябва да бъдат насочени от съответния студент по езици, като кликнете върху „Доклад за проблем“, след като изтече времето на урока.

Всички уроци, които са прекъснати или не се провеждат, отговарят на условията за пълно възстановяване, при условие че получаваме известие в рамките на 7 работни дни след датата на урока.

Ще бъдете подканени да посочите пълните подробности за съответния урок, включително датата и часа на урока, езиковия учител и естеството на оплакването. След проверка на жалбата от Офренч, която ще включва получаване на потвърждение на фактите от съответния учител по езици, Офренч може да реши, по своя преценка, да върне пълно възстановяване на таксите за резервация на вашия електронен портфейл в рамките на около 7 работни дни ,

Случай № 3) Регистрираните езикови студенти могат да имат право на пълно възстановяване на таксата за резервация, платена във връзка с урок или уроци, при които студентът по езика може да докаже, че има проблем с урока по отношение на качеството. 

Ще бъдете подканени да посочите пълните подробности за съответния урок, включително датата и часа на урока, езиковия учител и естеството на оплакването. След проверка на жалбата от Офренч, която ще включва получаване на потвърждение на фактите от съответния учител по езици, Офренч може да реши, по своя преценка, да върне пълно възстановяване на таксите за резервация на вашия електронен портфейл в рамките на около 7 работни дни ,

Важно:

1) Пълно възстановяване на сумата се равнява на размера на таксата за урок плюс таксата за транзакцията.

2) Възстановяването ще бъде преведено в индивидуален електронен портфейл, в рамките на платформата OFRENCH.COM. Балансът може да се използва изключително за записване на уроци в платформата OFRENCH.COM.

В случай, че Студентът използва кредита си, за да резервира преподавател с по-малка часова ставка, Студентът ще може да използва баланса, за да резервира друг урок.

3) OFRENCH.COM никога няма да възстанови по Кредитна карта или Paypal или по какъвто и да е друг начин на плащане, във всеки случай или по някакви обстоятелства.

Правила за анулиране

Ако по някаква причина Студентът не може да направи насрочен урок, Студентът ще може да отмени урока без заплащане, при условие че на преподавателя е дадено предизвестие за часове 4.

След като анулира, студентът автоматично се възстановява от нашата платформа (под формата на електронни кредити), така че студентът да може да пренасрочи урока за алтернативно време с френския учител или да резервира друг преподавател.

Отменянето на урок по френски език е безплатно и лесно:

1) Влезте към вашия акаунт

2) Кликнете върху „Срещи“

3) Натиснете бутона „Отказ“, разположен до урока, който искате да отмените.

 

Езикови учители - общи термини

Приемайки тези условия и условия, всички регистрирани преподаватели по езици се съгласяват, че чрез поставяне на одобрен профил на OFRENCH.COM те са готови да сключат договор директно с всеки регистриран студент по езици за доставка на услуги за езиково обучение. Освен това всички регистрирани езикови преподаватели приемат, че носят единствената отговорност за изпълнението, качеството и изпълнението на всички договорни задължения помежду си и регистриран студент по езици на OFRENCH.COM по отношение на Услугите за езиково обучение, планирани с тях от този студент по езици.

Съгласявайки се с настоящите общи условия, учителите по езици гарантират, че са самостоятелно заети лица и следователно са отговорни за спазването на всички данъци върху доходите и други данъци, които трябва правилно да отчитат съгласно приложимата към тях данъчна юрисдикция.

Всички регистрирани преподаватели по езици се заплащат от Ofrench, използвайки PayPal, за урока (ите), дадени изцяло. Отговорност е единствено на преподавателите по езици да гарантират, че могат да получават средства, използвайки PayPal в своята страна на пребиваване.

На преподавателите по езици изрично е забранено да преговарят или обсъждат таксата за урок пряко или косвено със студент по езици. Членството на всеки преподавател по език, за който се установи, че нарушава това условие, ще бъде прекратено незабавно и няма да се изплаща обезщетение по отношение на услуга за езиково обучение, предоставена на студент по език от този преподавател по език.

Ние си запазваме правото да прекратим или преустановим членството на всеки преподавател по език по всяко време.

Езикови учители - спазване на процедурата за резервация

Приемайки настоящите Общи условия, всички регистрирани езикови преподаватели се съгласяват да не се свързват с нито един регистриран OFRENCH.COM езиков студент нито пряко, нито косвено с цел уреждане на времето за обучение с този езиков студент чрез друг механизъм, различен от уебсайта OFRENCH.COM. Всички регистрирани учители по езици се съгласяват да не участват или да популяризират каквито и да било дейности с намерението да организират уроци с ученик по езици извън сайта OFRENCH.COM. Дейността от този характер е специално забранена съгласно нашите условия на услуга и подкопава доверието, сигурността и легитимността на пазара OFRENCH.COM.

Всички уроци трябва да бъдат насрочени с помощта на системата OFRENCH.COM от студент по езици, който избира налично време за урок от вашия онлайн дневен ред и завършва процеса на резервация. Като учител по езици вие носите отговорност за разбирането на правилната процедура за резервация и гарантиране, че това се следва от студенти по езици.

Дейността, която не е специално разрешена, включва:

Комуникация по имейл, Skype или други средства с намерението да насрочим и организираме урок с Езиков студент по начин, който има за цел да заобиколи структурата на нашите такси и да избегне плащането на таксата за урок на OFRENCH.COM.

Поставяне на информация за контакт (включително URL адреси и изображения) в профила на вашия учител, които пряко или косвено популяризират услуга извън уебсайта OFRENCH.COM.

Неспазване на тези условия от регистриран учител по езици и по-специално каквито и да било действия, предприети от регистриран преподавател по езици с цел частно уреждане на времето за обучение с регистриран OFRENCH.COM Езиков студент по какъвто и да е друг начин, по който Урокът Таксата не се заплаща на Ofrench, може да доведе до прекратяване както на членството на този учител по езици, така и на съответния студент по езиково обучение, или до съдебни действия срещу съответния учител по езици или съответния студент по чужди езици за възстановяване на всички суми, считани от Ofrench.

Езикови учители - предоставяне на услуги за езиково обучение

Всички езикови преподаватели се съгласяват да предоставят своевременно висококачествени услуги за езиково обучение на всеки студент по езици. Запазваме си правото да прекратим или преустановим членството на който и да е учител по езици, чийто рейтинг пада под изисквания от нас стандарт, който е положителен резултат от 4 звезди (от 5) или по-висок. Запазваме си правото да променим необходимия стандарт по всяко време.

Всички регистрирани преподаватели по езици се съгласяват да присъстват изцяло и са готови да преподават по Skype в точното планирано време.

Езикови учители - предоставяне на студентски анализи и обратна връзка

Всички преподаватели по езици са съгласни да предоставят точна и пълна обратна връзка и анализ на напредъка на всеки ученик в края на всеки урок. Ние си запазваме правото да прекратим или спрем членството на всеки учител по езици, който не предостави точен и пълен анализ на своите студенти в края на всеки урок.

Езикови учители - политика за отмяна на урока

Преподавателите по езици могат да отменят насрочен урок с ученик по език най-малко 1 час преди да започне урока. В такъв случай учителите по езици трябва да информират администратора на сайта ([email protected]) и студентите по езици. Уроците не могат да бъдат отменени по-малко от 1 час преди началото на урока. В случай, че преподавателите не успеят да отменят насрочения урок и не присъстват на планирания урок, от преподавателите може да бъде поискано да възстанови сумата, платена от този студент по езика на OFRENCH.COM по отношение на отменения урок (и).

Езикови учители - планиране на работата

Като преподавател на OFRENCH.COM вие сте напълно свободни да задавате собствените си часове.
Клиентите могат да резервират само часови интервали, които предоставяте на разположение. Вашият профил ще продължи да се показва на нашия пазар, ако работният ви планировчик е празен, но те няма да могат да резервират време за уроци.
Учителят, който желае да промени часовете си, трябва да го зададе тук https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Комуникация между потребителите

OFRENCH.COM и Ofrench си запазват правото да наблюдават комуникациите между всички регистрирани Потребители с цел осигуряване на целостта и сигурността на OFRENCH.COM и да гарантират безопасността на всички Потребители на OFRENCH.COM. Комуникациите между потребители на OFRENCH.COM чрез някой от инструментите или функциите, които ви предоставяме (включително неотворени съобщения, изпратени чрез нашата система за съобщения), могат да бъдат наблюдавани от служителите на OFRENCH.COM с цел предотвратяване на измами, предотвратяване на злоупотреба с OFRENCH .COM уебсайт и идентифициране на опити за избягване или заобикаляне на нашата структура за такси за урок.

Използване на скайп

Чрез регистрация или използване на която и да е услуга, предоставяна от OFRENCH.COM, всички Потребители признават, че нито OFRENCH.COM, нито Собственикът са отговорни за качеството на интерфейса на Skype или качеството на комуникацията между студент по езици и учител по езици, използващ Skype. Skype е комуникационно решение на трета страна и по никакъв начин не е отговорност на OFRENCH.COM или Ofrench.

Нашите отговорности към вас

OFRENCH.COM и Собственикът не гарантират точността или пълнотата на каквато и да е информация или съдържание, представени на уеб сайта.

Нито OFRENCH.COM, нито Ofrench не са отговорни за доставката, качеството или изпълнението на какъвто и да е индивидуален урок по език, резервиран чрез OFRENCH.COM. Чрез регистрация на акаунт и съгласие с тези условия, както регистрираните студенти по езици, така и регистрираните преподаватели по езици се съгласяват, че изпълнението на OFRENCH.COM и договорните задължения на Ofrench към регистрираните студенти по езици и преподаватели по езици по отношение на всяка отделна резервация ще се счита за завършено от уведомяване за подробностите за тази резервация на съответния учител по езици и студент по езика чрез обслужване на клиенти.

Всяка Услуга, предоставяна чрез OFRENCH.COM, е на база „каквато е”, без каквито и да било гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични, подразбиращи се, законоустановени, във всяка комуникация с OFRENCH.COM, Собственика, неговите филиали или негови представители или по друг начин с по отношение на която и да е Услуга.

OFRENCH.COM и Собственикът и / или неговите филиали изрично се отказват от всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване. Нито OFRENCH.COM, нито Собственикът, нито свързаните с него партньори гарантират, че използването на която и да е услуга, предоставяна на езикови преподаватели или студенти по езици чрез OFRENCH.COM, ще бъде сигурно, непрекъснато, винаги на разположение или без грешки, или ще отговаря на вашите изисквания, или че всички дефекти в уеб сайта ще бъдат коригирани.

OFRENCH.COM и Собственикът и неговите филиали се отказват от всякаква отговорност, независимо от формата на действие, за действията или бездействията на други Потребители (включително неоторизирани Потребители или „хакери“) на Уеб сайта.

Определения

(„Потребители“) се отнася както за независими учители на свободна практика („Преподаватели на езици“), така и за купувачите на услуги за езиково обучение („Езикови студенти“). Потребителят може да бъде учител по езици, студент по езици или и двете.

(„Уеб сайтът“) се отнася до домейна OFRENCH.COM.

(„Услуга (и) за езиково обучение“) означава всяка услуга, предоставяна от езиков учител на езиков студент чрез уебсайта

(„Услуга (и)“) се отнася до всяка услуга, предоставяна от OFRENCH.COM за улесняване предоставянето на услуги за езиково обучение от учител по езици на студент по езици.

(„Собственикът“) се отнася до Ofrench; Регистриран във Франция; Фирма No 2150872

(„Преподаватели на езици“) се отнася до всички регистрирани независими преподаватели по езици на свободна практика.

(„Езикови студенти“) се отнася до всеки купувач на Услуги за езиково обучение чрез уебсайта OFRENCH.COM.

(„Информация за контакт“) се отнася до регистрацията на студенти по езици към онлайн акаунт на уебсайта OFRENCH.COM.

(„Такса за урок“) се отнася до общата такса за урок. („Поверителна информация“) се отнася до каквато и да е информация, предоставена с изключение на информация, която е публично достояние или трябва да бъде разкрита, за да се спази законът.

Разни

OFRENCH.COM е собственост и се управлява от Ofrench; Регистриран във Франция; Фирма No 2150872

Закони и регулации

Разпоредбите на настоящото споразумение се уреждат от законите на Франция. Разпоредбите на това споразумение са разделими и ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение с потребител се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба може да бъде премахната и останалите разпоредби ще бъдат приложени.

x
X
Любими
Регистрирайте нов акаунт
Имате ли вече профил?
Reset Password
Сравнете елементите
  • Обща сума (0)
сравнение
0